Doba čtení:6 m, 44 s
Předseda představenstva a generální ředitel Severočeských dolů Ivo Pěgřímek. Foto: iUHLI

Severočeské doly, součást firmy ČEZ, těží uhlí v Ústeckém kraji. O firemní filozofii i spolupráci se starosty obcí kolem dolů hovořil v rozhovoru pro MF Dnes generální ředitel firmy Ivo Pěgřímek. Rozhovor přinášíme ve zkráceném znění.

Jste bezesporu významný zaměstnavatel v regionu a jste také těžební společnost, která nemá problém s limity na těžbu uhlí, takže jak vidíte svoji budoucnost a jaké máte cíle?

Společnost Severočeské doly a. s. Chomutov (SD) je v současné době jedničkou českého průmyslu v oblasti těžby a zpracování hnědého uhlí. Jsme jedním z významných zaměstnavatelů v našem regionu. V rámci skupiny SD primárně zaměstnáváme téměř 5 tisíc lidí a v návaznosti na zajištění dodávek služeb i materiálu pro naše jednotlivé provozy pomáháme k vytváření pracovních míst i u našich dodavatelů. Jsme také dlouholetým a transparentním donátorem mnoha oblastí života obyvatel. Za předešlých 25 let existence naší společnosti (1. ledna 2019 slavíme 25. výročí založení společnosti) jsme i díky našim projektům „Pomáháme“ a „Kraj s lepší vyhlídkou“ pomohli realizovat stovky menších i větších přání a nápadů měst, obcí i zájmových spolků a sdružení. Společnost proto i do budoucna má mimo jiné i dva hlavní strategické cíle, a to nadále být lídrem českého průmyslu v oblasti těžby a zpracování hnědého uhlí, jakož i nadále rozvíjet a upevňovat oblast společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v regionu.

Čtěte také:
Severočeské doly nemusí platit pokutu
Odtěžené 2 miliardy kubíků za 72 let

Dobře. A v těžbě?

V této souvislosti je potřebné i nadále připomínat, že v mnoha odborných studiích byla jednoznačně prokázána potřeba našeho nízkosirnatého bílinského uhlí i po roce 2030. A proto jsme přijali výzvu k zajištění dodávek našeho kvalitního hnědého uhlí do českého teplárenství, čímž i nadále zajistíme domácnostem jistotu bezproblémového a cenově dostupného komfortu užívání tepla z našeho uhlí. S nadsázkou lze říci, že jsme základním článkem energetické bezpečnosti, a to nejen v kraji. Tento závazek je také mimochodem formulován zněním usnesení vlády ČR z 19. října 2015 a počítá se s ním i v aktualizované státní energetické koncepci (ASEK), což je strategický dokument, který je závazný pro všechny státní orgány při tvorbě a přijímání nové legislativy a současně určuje směr, jakým se česká energetika v následujících desetiletích bude vydávat.

Starostové obcí kolem dolů si pochvalují spolupráci s vámi. Jak a s čím pomáháte obcím kolem míst, kde těžíte?

Vztahy s okolními obcemi jsou dnes velmi korektní a oboustranně prospěšné. Finanční prostředky věnované formou darů pomáhají realizaci nejrůznějších konkrétních projektů týkajících se vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže, a to především ve městech a obcích pánevních okresů Chomutov, Most, Teplice, které přímo sousedí s těžebními lokalitami naší společnosti. Nemalými finančními prostředky pak také dlouhodobě pomáháme Ústeckému kraji. Projekt firemního dobrovolnictví, který se stal již nedílnou součástí udržitelného rozvoje a prezentuje naši společenskou odpovědnost, umožňuje, aby přímo naši zaměstnanci dobrovolně a bezplatně pomáhali potřebným. I tyto aktivity CSR se zaměřují na naše nejbližší okolí a dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti tak přispívají ke zkrášlování obcí v sousedství našich dolů.

Co děláte pro to, aby obyvatelé obcí v okolí vašich povrchových dolů co nejméně pociťovali některé negativní vlivy spojené s těžbou?

Organizujeme, a to za účasti zástupců obcí, takzvaný enviromentální dozor, který je definován společnou písemnou Dohodou o zásadách environmentálního dozoru nad činností naší společnosti, která má mimo jiné za cíl – a teď budu citovat: respektovat své okolí a současně být respektován svým okolím. Stejnou pozornost jako těžebním procesům a ochranným opatřením také věnujeme i zahlazování stop po těžbě. Naše týmy rekultivačních specialistů vytvářejí přírodní a estetické hodnoty pro spokojenost současných i budoucích generací obyvatel Ústeckého kraje. Široké spektrum rekultivačních prací začíná deponováním skryté ornice z míst postupu dolů k dalšímu využití zejména při tvorbě zemědělských ploch na bývalých výsypkách. V rekultivačním mixu nové krajiny převažují lesy. Každoročně jsou na obou lokalitách SD vysázeny statisíce sazenic stromků. Postupně krok za krokem tak vzniká nová krajina ekologicky i esteticky propojená s okolním územím. Mladou rekultivovanou krajinu již více než dvacet let monitorují vědecké týmy ČZU.

V současné situaci je pro řadu firem těžké sehnat dobré zaměstnance. Je to i váš případ? Na co lákáte uchazeče o práci?

Situace na trhu práce v regionu je poznamenaná přílivem investorů do průmyslových zón, které vyrostly v okolí Teplic, Mostu, Kadaně a zejména průmyslové zóny Triangle u Žatce. S přihlédnutím k situaci, kdy počty absolventů odborných škol a učilišť jsou minimální, vzniká vysoká poptávka po zaměstnancích zejména profesí elektro a strojních oborů. Proto je v současnosti nejvýznamnějším úkolem nejenom personalistů, ale všech vedoucích zaměstnanců reagovat na měnící se podmínky na trhu práce. Z naší strany je nábor nově veden zejména snahou o cílenou aktivní komunikaci s budoucími zaměstnanci, kde využíváme nejen tradiční postupy, jako je účast na veletrzích a burzách práce, na kariérních dnech a inzerci v médiích a na sociálních sítích, ale navíc jsme se jako jeden ze stabilních zaměstnavatelů v republice rozhodli věnovat podpoře studentů technických oborů a škol. SD uzavřely s Ústeckým krajem Memorandum o spolupráci v oblasti školství. Jednotlivým školám poskytujeme materiální i odbornou pomoc, zajišťujeme odborné praxe na našich pracovištích včetně letních brigád a stáží, nabízíme stipendia pro vybrané obory, pořádáme exkurze do provozu a informačního centra a rozšiřujeme síť partnerských škol, prezentujeme naši společnost rodičům na dnech otevřených dveří. Chceme současně vytvářet takové podmínky všem zaměstnancům, aby si SD udržely status žádaného zaměstnavatele. Ty vytváříme nejen formou mzdy, která činila v průměru za rok 2017 více než 32 tisíc korun, přičemž každoroční zvyšování mezd je strmější než v minulosti, ale i celým systémem benefitů. V oblasti benefitů jsme mimo jiné modernizovali příspěvek z FKSP. Zaměstnanci si tak sami přímo určují, jak přidělené prostředky využijí v oblasti programu zdraví, sportu, kultury.

Začíná podzim a lidé se logicky zajímají o ceny a prodej uhlí. Už jste naučili zákazníky nakupovat po celý rok, anebo teď po klidném období začíná honička?

V minulém období jsme nastavili obchodní strategii vůči koncovému zákazníkovi tak, aby se mu včasný nákup vyplatil. A to jak finančně, protože naše uhlí je mimo hlavní topnou sezónu levnější, tak také spotřebitelsky i časově komfortněji, jelikož zákazník nemusí čekat dlouhou dobu na dodávku uhlí ze skladu. Pro nás je důležitý rovnoměrný odbyt uhlí v průběhu celého kalendářního roku bez výraznějších výkyvů poptávky. A můžeme říci, že každým rokem je situace během podzimu klidnější a že tedy naše komunikační a obchodní strategie jde správným směrem.

Jak se změnily ceny uhlí proti loňsku? Zdražuje, nebo naopak zlevňujete?

Průměrné ceny bílinského nízkosirnatého uhlí se v letošním roce v porovnání s rokem minulým zvýšily pouze zhruba o hodnotu inflace. Co se týče případného zdražování uhlí, je pravdou, že i přes zefektivnění provozu s pozitivním dopadem do hospodaření firmy musíme na zvyšování nákladů do budoucna reagovat. Jednou z možností je pak i věcná diskuse ve vedení společnosti nad úpravou cen našich produktů tříděného uhlí. Nicméně i v souvislosti s výše uvedeným si dovolím tvrdit, že pro koncového zákazníka budeme i nadále udržovat jednoznačnou výhodu – nejlevnějšího a ekologicky přijatelného zdroje k získání tepelné energie.

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph. D. (*1964)

Předseda představenstva a generální ředitel Severočeských dolů a. s. od 1. 1. 2015. Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (včetně doktorského studia) a studia managementu na Vysoké škole ekonomické Praha. Od 24. 7. 2017 je členem a od 18. 9. 2017 předsedou dozorčí rady společnosti Revitrans, a.s. Je členem představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, je členem Pracovní skupiny pro teplárenství/CZT Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky. Je členem vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Do roku 2007 působil v různých technických, manažerských a statutárních pozicích ve společnostech v oblasti hornické činnosti a dobývání uhlí (OKD, a.s., KR Ostrava a.s., Č. U.d., spol. s r. o.). Od roku 2008 do 2014 vykonával funkci předsedy Českého báňského úřadu. Je soudním znalcem v oboru těžba, odvětví těžba uhlí.