Pracovní den bezpečnostního inspektora

Bezpečnostní technik Josef Chvála foto SDAS

Provoz skrývky, čerpací stanice, hlavní sklad a sklad ropných produktů v Dolech Bílina (DB) se zhruba 600 kmenovými zaměstnanci – zde všude dbá na dodržování bezpečnosti práce Josef Chvála.

Ten má se zdejším specifickým báňským provozem bohaté zkušenosti podpořené více než třicetiletou praxí na skrývce. Po maturitě na Hornické průmyslovce v Duchcově si vyzkoušel práci na rýpadle i zakladači, pak také na DPD, kde zajišťoval přestavby pasovek. Od roku 1990 zastával pozici operátora/manipulanta velína skrývky. Později jako směnový revírník Skrývky jih měl na starosti plynulý chod těžby tří skrývkových řezů. „V květnu 2016 jsem přijal nabídku a po absolvování zkoušek na OBÚ v Mostě pro výkon funkce bezpečnostního technika osvědčení o odborné způsobilosti při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem se stal inspektorem bezpečnosti práce,“ vysvětlil Josef Chvála. Hornické listy zmapovaly, jak vypadá jeho běžný pracovní den.

06:15
Pracovní den začínám v kanceláři. Volám směnového inženýra a zjišťuji podrobné informace o situaci během uplynulé noční směny. Na práci mě baví, že je pestrá. Školení BP, kontrola dodržování předpisů, příprava veřejných prověrek, podkladů pro bezpečnostní zpravodaj, ale i neustálé sledování celé šíře předpisů a směrnic tak, aby byly v souladu s metodikou Skupiny ČEZ.

08:00
Právě začalo školení pro pracovníky externích firem působících v DB. Ročně jich takto s kolegy proškolíme zhruba dva tisíce. Na závěr každého školení podstoupí jeho frekventanti příslušný test, kterým si ověřujeme jejich znalosti. Test má 15 otázek s možností maximálního počtu 3 chyb. Pokud to někdo nezvládne, znovu problematiku vysvětlím a ústně přezkouším, abych měl jistotu, že je vše jasné a srozumitelné. Při pořádání školení spolupracujeme s našimi personalisty. Proškolování se týká samozřejmě hlavně kmenových zaměstnanců Severočeských dolů, kteří průběžně procházejí cyklickými školeními BHP a PO.

11:30
Důležitou součástí naší práce je soustavná kontrola dodržování bez pečnostních předpisů. Pravidelně procházím provoz a sleduji nejen bezpečnost, ale i pořádek na pracovištích, dodržování čistoty a ekologických požadavků. Do souhrnu kontrolních činností patří také zjišťování přítomnosti alkoholu a návykových látek, což ověřujeme detekčním přístrojem. Na rýpadle KU 800.19/K 98 jsem formou namátkové kontroly ověřoval dechovou zkouškou možnou přítomnost alkoholu u vedoucího řidiče velkostroje Davida Kutzlera. Samozřejmě s negativním výsledkem. Další kontroly jsou prováděny v rámci veřejných prověrek vždy jednou ročně na každém provozním úseku.

13:00

Už jsem zmiňoval, že při školení bezpečnosti práce pro externí pracovníky spolupracujeme s personalisty. Vyplněné testy od účastníků školení předávám k založení personální referentce Kateřině Krejčíkové. Společně pořádáme také úvodní teoretická školení pro nově nastupující zaměstnance SD. Praktickou část absolvují přímo na svých pracovištích, kde je následně přezkouší vedoucí úseků. Z toho je patrné, že naše práce představuje nepřetržitý, nikdy nekončící proces k maximální eliminaci pracovních úrazů.

13:30
Do okruhu mé působnosti na DB patří i zdejší sklad ropných produktů a pohonných hmot, kde je v zásobnících uloženo 400 m3 nafty. K zajištění požární ochrany slouží 2 požární nádrže, 14 hydrantů a 33 přenosných hasicích přístrojů. Podle provozovaných činností představuje právě toto pracoviště vysoký stupeň požárního nebezpečí. Proto zde jednou ročně provádíme cvičný požární poplach. Nejpřísnější dodržování požárních směrnic je naprostou nezbytností. V dubnu právě tady proběhne veřejná prověrka BHP a PO.