Rozmrazování uhlí za použití mikrovlnné energie

Ilustrační foto: Imagio.cz

Ilustrační foto: Imagio.cz

Přítomnost zvýšeného obsahu vody v uhlí zapříčiňuje v zimním období problémy s jeho příjmem a vykládáním. Tomuto aktuálnímu tématu se na svých internetových stránkách věnuje i Česká koksárenská společnost. Budoucností ve způsobu rozmrazování uhlí je elektromagnetická energie.

Sypkost uhlí se dá obnovit několika různými postupy. Mezi ně patří ohřátí dodávek uhlí v rozmrazovacích halách pomocí předávání tepla jeho nosičem. Tím může být buď pára, nebo spaliny. Dále lze sypkost zajistit rozmrzáním uhlí v zateplených prostorách vybavených konvekčními infračervenými zářiči anebo ošetřením vagónů a dodávek uhlí speciálními profylaktickými prostředky.

Čtěte také:
Klesnou ceny uhlí pod magickou hranici?
Pokles cen uhlí může být pro NWR likvidační

Při volbě způsobu je nutno brát v úvahu provozní náklady a bezpečnost rozmrazování, efektivitu použitého nosiče tepla a při úpravě uhelných koncentrátů speciálními profylaktickými prostředky jejich následný vliv na jakost vyráběného koksu. Zajímavou výzvou je vypracování takového postupu rozmrazování uhelných koncentrátů, který umožní odstranit nedostatky dosavadních technologií a také použít nejnovější technologii založenou na aplikaci elektromagnetické energie.

Hlavní předností elektromagnetického ohřevu je možnost realizace a praktického použití nových nestandardních forem ohřevu (selektivního, rovnoměrného, vysoce čistého, samoregulačního). Ve srovnání s infračerveným a plynovým spočívá významná přednost elektromagnetického ohřevu v možnosti přesné regulace teploty, prakticky okamžitého zapnutí a vypnutí tepelného působení na rozmrazovaný materiál. Mimo to vyšší měrná hustota a lepší směrové zaostření vede k větší hospodárnosti využití elektrické energie. Ve spojitosti se sledováním procesu rozmrazování zmrzlého uhlí pomocí elektromagnetické energie byl zkoumán i jeho vliv na vlastnosti rozmraženého uhlí.

Navrhuje se provádět ohřev zmrzlého uhlí v rozmrazovací hale při použití elektromagnetické energie, která se vyrábí v magnetronu (generátoru mikrovlnného záření) a je vedena do vagonu s uhlím přes vlnovod. Vagon, který je zhotovený z oceli, vystupuje v roli pracovní komory ohřevu. Rozmrzlá voda, která vzniká během rozmrazování, je odváděna do výpusti (kanálu) a následně do usazovací nádrže, zatímco vodní páry jsou odváděné z rozmrazovací haly pomocí systému ventilátorů.

Během provádění zkoušek nebyla teplota vzorků uhlí po rozmrazení vyšší než 70 °C, chyběl charakteristický chemický zápach a v uhlí nebyly přítomné nerozmrazené částečky. Provedené pokusy, jejichž základem bylo stanovení změn jakostních ukazatelů uhlí během rozmrazování při použití elektromagnetického ohřevu, ukázaly, že použití elektromagnetické energie nevede ke změnám fyzikálně-chemických vlastností uhlí, což bylo potvrzeno technickou a dilatometrickou analýzou. Předností takového způsobu rozmrazování je, že materiál se ohřívá v celém objemu díky zvýšené intenzitě elektrického pole a frekvenci elektrického proudu, doba ohřevu se zkracuje a proces rozmrazování se urychluje.

Předběžný výpočet potřebné energie pro rozmrazování uhlí s využitím elektromagnetické energie ukázal, že pro rozmrazení jednoho vagonu o objemu 80 metrů krychlových je nezbytná spotřeba 600 kilowattů, zatímco rozmrazování v rozmrazovací hale pomocí nosiče tepla vyžaduje 810 až 1400 kilowattů na vagon. Nicméně při výpočtu vynaložené energie je třeba brát v úvahu obsah vody, teplotu a dobu trvání rozmrazení uhlí.

Provedené výzkumy ukázaly, že použití elektromagnetické energie jako nosiče tepla při rozmrazování zmrzlého uhlí umožňuje urychlit daný technologický proces, zrychlit vykládku uhlí z vagonů v zimním období, ustoupit od použití plynných nosičů tepla, zbavit se škodlivého působení teploty na konstrukci a vybavení vagonů, využít nadbytečnou elektrickou energii vyráběnou na teplárně koksovny, použít ekologicky čistší nosič tepla a vyvarovat se zbytečného tepelného působení na uhlí, které se může projevit na jeho technologických vlastnostech.

 

Mohlo by vás zajímat:
Ceny evropského uhlí rekordně klesly
Ceny uhlí klesají, OKD musí pomoci vláda
Pokles cen uhlí může být pro NWR likvidační