Ťuhýkovi se v lomu ČSA zalíbilo

Ťuhýk obecný: Foto: photomecan.eu

Řešení zahlazování vnitřní výsypky lomu ČSA značně ovlivnil požadavek plynoucí z projednávání povolení pokračování těžby, který se týkal vytvoření podmínky pro ťuhýka obecného. Povedlo se a ťuhýk v lokalitě vesele hnízdí. Napsal měsíčník Severní energetické.

Při projektování a později i zakládání mozaikovitě řešené rekultivace nebylo zřejmé, zda se bude ťuhýkovi v lokalitě líbit. Do zatravněných území v okolí vodních ploch byly umístěny především vhodné keřové remízky a z potvrzeného výskytu „Ťuhýka“ v  lokalitě ČSA je už zřejmé, že se podmínky pro jeho život vytvořit podařilo.

Vnitřní výsypka lomu ČSA navazuje na Ervěnický koridor, unikátní báňskou stavbu pro přeložky inženýrských sítí – železniční trať, silnici a řeku Bílinu, v podstatě velkorysé propojení okresů Most a Chomutov. Ten je umístěn na vrcholu jedné společné výsypky dvou lomů, ČSA a Jan Šverma a rekultivace vnitřní výsypky na něj tedy přímo navazuje. Z hlediska rekultivací se nejedná prozatím o tak velký komplex, z hlediska krajinotvorby však jde o velmi cenné území.

Čtěte také: Lom se proměnil v přírodní observatoř

Ve vyváženém poměru zde vznikly větší vodní plochy doplněné mokřady a lučními biotopy, které přes mozaikovitou zeleň lesních lemů přecházejí do lesních porostů, tedy přesně to, co dnešní kulturní krajině chybí. Plocha ukončené rekultivace o celkové rozloze 218 hektarů se vyznačuje především celistvostí řešení.

Území je řešeno v souladu se souhrnným plánem zahlazení celého lomu ČSA. Jednotlivé etapy zahlazování vnitřní výsypky budou pokračovat s ohledem na postup lomu, a to s důrazem na celkové potřeby sanací, rekultivací a ochrany přírody.

Když už se zahlazují vnitřní výsypky povrchového lomu, je to známka toho, že je vyhráno. Zeminy zakládají těžaři v této fázi hned za sebou, už jen ve vlastní těžební jámě. V počátcích těžby se totiž musí zakládat mimo povrchové lomy, do takzvaných vnějších výsypek, které vyžadují zvýšené nároky na území mimo aktivní dobývání. Rozsáhlé zábory jsou tedy minulostí a byl to především fenomén doby, kdy byla těžba v rozmachu, což byla 70. léta minulého století. Dnes jsou všechny vnější výsypky zrekultivovány.

Mohlo by vás zajímat: Northumberlandia – rekultivace jinak