Doba čtení:6 m, 22 s
Noční provoz nakládky prachových druhů uhlí do nákladních automobilů. Foto: Severočeské doly

Specifická činnost úpravny uhlí se neobejde bez polétavého prachu, jeho množství se ale daří trvale výrazně snižovat. Prakticky nepřetržitý proces uplatňování nejrůznějších opatření eliminující prašnost odstartoval před více než třiceti lety nasazováním mokrých hladinových odlučovačů a odprašováním uhlí párou na skluzech a přesypech pásových dopravníků.

V poslední dekádě systematické zlepšování životního prostředí rozšířilo svůj záběr i mimo vlastní úpravárenský provoz, a to směrem k sousedům. I v současné době, kdy všechny úpravárenské objekty prošly úpravami zlepšujícími životní prostředí, se neustává v intenzivním hledání dalších možností snižování prašnosti z výrobních procesů. Ve spolupráci s dceřinou společností PRODECO byl přímo na míru speciálním úpravárenským činnostem vytvořen míchač odprašků z průmyslových vysavačů, jehož zkušební provoz právě probíhá, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
ČEZ vyčistil budky pro sokoly
Sokoli se vrátili na elektrárny

Základní postupy úpravy uhlí

Přestože se bílinské uhlí vyznačuje nízkou měrnou sirnatostí a vysokou výhřevností, má po vytěžení různou velikost (zrnitost) a popelnatost. Navíc je někdy znečištěno horninovými proplástky – prorostlinami. Proto je nutné další zpracování surového uhlí v úpravně. Úpravárenskou činnost lze zjednodušeně rozdělit na drcení (získá se potřebná velikost zrna), třídění (už vyčištěné uhlí se roztřídí podle zrnitosti) a rozdružování (oddělí se
čisté uhlí od jalovin a proplástků). Než se vsázkové uhlí upraví do požadované kvality, projede na pásových dopravnících 16 úpravárenskými objekty. Na konci je zpracováno do jednoho ze sortimentů uhelných produktů (tříděné uhlí zastupuje kostka, ořech 1 a 2; průmyslové směsi a hruboprachy).

Ročně ledvický úpravárenský komplex zpracuje 9 až 10 mil. t vsázkového uhlí do produktů požadovaných spotřebiteli. Více než polovina zdejší
produkce je z Ledvic dopravována po železnici do elektráren a tepláren. Část odvážejí nákladní auta do sítě uhelných skladů v celé republice. Nezanedbatelné množství (zhruba 10 tis. t denně) míří po pásovém dopravníku přímo do sousední Elektrárny Ledvice.

Zkrápěcí rampa pro zvlhčení uhlí před vstupem do úpravny. Foto: Severočeské doly

Boj proti prachu

Už od poloviny 70. let přispívala ke zlepšování životního prostředí řada inovací uplatňovaných ve výrobních procesech. Mezi prvními opatřeními se uplatnily mokré hladinové odlučovače, zkrápění a odprašování uhlí párou na skluzech a přesypech pásových dopravníků. V roce 1993 byly v objektu hrubé třídírny, rozdělovací stanice a na zauhlování roštů nainstalovány mokré hladinové odlučovače nové generace, které snižovaly polétavou prašnost.

Důležitým mezníkem ve vztahu k životnímu prostředí byl rok 1999, od kdy funguje úsek prádlo jako bezodpadní provoz a odpadní kaly se už nemusí vypouštět do úložiště mimo areál úpravny. Ke snížení prašnosti přispívá především systém zkrápění. Jsou jím osazeny všechny trasy pásových dopravníků vedoucích celým provozem – od hlubinných zásobníků až po depo mouru. Celkem zde účinně omezuje prašnost 500 trysek umístěných na 150 zkrápěcích rampách. Ve většině objektů funguje odsávání sedimentovaného uhelného prachu průmyslovými vysavači. Účinná eliminace prachu při nakládce železničních vagonů je zajištěna atomizéry (rotační zkrápěcí jednotky) v objektu nakládacího zásobníku.

Výkonným odsávacím zařízením je vybavena také drtírna kotlového uhlí, kde ve spojení se zakrytováním dopravníků a výměnou původních kladivových drtičů za nové válcové je zajištěna maximální možná eliminace prašnosti při drcení prachových směsí uhlí. Úniku polétavého prachu rovněž brání teleskopické tubusy nakládky prachových produktů na depu mourů i tříděného uhlí v autoprodeji.

Ekologické stavby

Opatření pro zlepšování životního prostředí jsou směrována také vůči sousedním Ledvicím a Chotějovicím. Už od 90. let byly v blízkosti skládky mourů budovány protiprašné stěny a zelené pásy. Postupně byla tato opatření zdokonalována a rozšířena. Jako první objekt ze souboru ochranných opatření mezi úpravnou a městem Ledvice byla v roce 2009 vybudována ochranná zelená stěna. O rok později vyrostla v prostoru mezi úpravárenským kolejištěm a jižním okrajem Ledvic protihluková stěna, která kopíruje původní nižší dřevěnou.

Nová protihluková stěna je dlouhá 240 m a dosahuje výšky 8 m. Použité zvukově absorpční materiály zaručují účinnost této ekologické stavby. Ke zlepšení ovzduší v sousedních Ledvicích pomáhají také protiprašné ocelové stěny (výška 8 m) lemující severní a západní strany obou hlubinných zásobníků. Bezesporu nejvýznamnějším příspěvkem k čistšímu ovzduší bylo zlikvidování provozu skládky mouru v těsném sousedství Ledvic.

V roce 2012 byla po pětačtyřiceti letech ukončena její činnost. Díky úpravě technologie, logistiky a dopravy mouru vyrostlo nové nakládací místo pro expedici prachového uhlí v prostoru mezi elektrárnou a uhelnými odtahy dopravujícími do úpravny vsázkové uhlí z lomu. Po likvidaci původního technického vybavení skládky mouru byl tento prostor vyčištěn a rekultivován. Od roku 2014 bylo navíc přemístěno místo nakládky tříděného uhlí.

Z původního prostoru v těsné blízkosti Ledvic se tento objekt přestěhoval do areálu úpravny. Kvůli tomu bylo nutné postavit novou 250metrovou trasu pásových dopravníků vedoucí z rozdělovacího uzlu až k novému místu nakládky tříděného uhlí – autoprodeji. Nový objekt autoprodeje splňuje v maximální možné míře požadavky na snižování prašnosti a hlučnosti. Protože k nové nakládce uhlí vede i nová příjezdová komunikace kolem kompostárny Pitterling, dále směřující podél Elektrárny Ledvice, obyvatele Chotějovic a Ledvic již neobtěžuje hluk a prach z nákladních aut přepravujících uhlí. Původní prostor skládky mouru byl rekultivován.

Dnes by málokdo řekl, že na zelené louce se ještě nedávno rozkládal úpravárenský provoz s kapacitou 100 tis. t deponovaného prachového uhlí. Původní budova nakládky tříděného uhlí včetně přilehlých technologických mostů byla zlikvidována. Rovněž prostor bývalého seřadiště nákladních aut byl rekultivován a mezi Chotějovicemi a Ledvicemi přibyla další zeleň. Občané okolních obcí jsou o modernizaci a ekologizaci úpravárenského provozu pravidelně informováni. „Situaci v úpravně samozřejmě sledujeme. V létě naši občané v rámci exkurze navštívili úpravnu. Naši průvodci – pánové Neruda, Komrska a Zíbar nás zasvěceně seznámili se všemi probíhajícími změnami, které mají snížit prašnost.

Na podzim se na zasedání zastupitelstva uskutečnilo další setkání zástupců Severočeských dolů, kde jsme se opět zabývali problematikou prašnosti. Oceňujeme snahu SD eliminovat polétavou prašnost a věříme, že právě realizovaná ochranná opatření budou skutečně účinná. Pozitivní změnou pro naše občany bylo zrušení provozu skládky mouru a přemístění nakládky tříděného uhlí včetně rekonstrukce příjezdové komunikace, která je zároveň jedinou přístupovou cestou do našeho města,“ uvedla starostka Ledvic Zdeňka Fritscherová.

Obměněné drtiče s kompletní kapotáží s odsáváním prachu z přesypů v objektu drtírny kotlového uhlí.
Foto: Severočeské doly

Zavádění protiprašných opatření pokračuje

Díky optimalizaci dopravy uhlí bylo možné v letošním roce zlikvidovat objekt rozdělovací stanice. Nyní trasa uhlí z lomu vede v místech původní rozdělovací stanice po 400m dopravnících. Tato změna výrazně přispěla k dalšímu snížení prašnosti, neboť v objektu rozdělovací stanice zanikly čtyři přesypy. Další ekologická stavba byla dokončena letos v srpnu. V prostoru nakládky prachových druhů uhlí byla postavena protiprašná stěna bránící úletu prachu do okolí.

Součástí stavby bylo také prodloužení stávajících hřeblových dopravníků usnadňující likvidaci prachového sedimentu a osazení tohoto prostoru výkonným průmyslovým vysavačem. Nový pomocník pro snížení prašnosti – míchač odprašku – byl instalován v objektu bývalé váhovny mostu P. Po negativních zkušenostech s vypouštěním odprašků z průmyslových vysavačů a následnou prašností v dalších objektech zkonstruovalo PRODECO na základě nápadu šikovného úpravárenského zaměstnance míchač odprašků, jehož první prototyp si právě odbývá zkušební provoz. Předběžné výsledky ze zkušebního provozu jsou velmi slibné, proto se dá předpokládat, že po vyhodnocení budou míchače odprašků využity u všech vysavačů.

V září bylo dokončeno odsávání a zakrytování polétavého prachu z přesypů lomových dopravníků na vstupu úpravny, které dále omezí únik prachu do okolí. Další prostor, jak zlepšit životní prostředí je například ve využití suché mlhy, kdy atomizací drobných částeček vody se zabrání rozletu prachu. V prostoru u hlubinného zásobníku I a depa mourů by měly být vyzkoušeny nové typy protivětrných stěn, které by doplnily stávající protiprašnou stěnu. Proces uplatňování efektivních opatření ke zlepšení životního prostředí pokračuje.

Mohlo by vás zajímat:
Když jde na pedikůru pořádný macek
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park
Obr mezi obry opět těží