Doba čtení:3 m, 9 s
Diamo společně se svými partnery provádí již od roku 2017 postupnou „inventuru“ nerostného bohatství ČR.

Společně s Českou geologickou službou státní podnik Diamo přehodnotil využitelnost všech perspektivních lokalit s výskytem kritických nerostných surovin pro hospodářství ČR, resp. Evropské unie. Na prioritních lokalitách jsou plánovány a realizovány podrobnější geologicko-průzkumné práce. Cílem těchto prací je zajistit pro vládu ČR relevantní aktuální informace o stavu zásob strategických nerostných surovin.

Tyto informace pak budou nanejvýš užitečné v době kritického nedostatku nerostných surovin, které jsou a budou nezbytné v průmyslových sektorech klíčových pro udržitelný rozvoj naší společnosti. Diamo je již od roku 2017 zapojeno do plnění záměrů a cílů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR organizovalo v září loňského roku v rámci českého předsednictví EU celoevropskou konferenci na téma „Surovinová bezpečnost Evropy„. Cílem bylo navrhnout a prodiskutovat konkrétní kroky k posílení surovinové bezpečnosti EU.

DIAMO bude testovat využití tepla z haldy

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na tiskové konferenci konstatoval, že EU potřebuje novou generaci geologického průzkumu vlastního území. Dále zdůraznil, že již několik desetiletí žijeme v iluzi, že území EU je důkladně geologicky prozkoumáno, a přitom stále vycházíme z údajů z 60., 70. a 80. let minulého století, které již nemusí odpovídat požadavkům dnešního moderního průmyslu. Území EU je často velmi dobře prozkoumáno, pokud se jedná o tradiční nerostné suroviny, ale ne pokud jde o ty nové, moderní, high-tech. V tomto ohledu zmínil velký potenciál hlubší části zemské kůry a apeloval na nutnost využívání domácích zdrojů. „Surovinovou bezpečnost evropského kontinentu nelze posílit bez udržitelné domácí produkce alespoň některých surovin, které EU spotřebovává,“ zdůraznil ministr Síkela.

Cena a dostupnost energetických surovin zneklidňuje většinu naší společnosti. Postupná a nevyhnutelná dekarbonizace energetiky vyvolává řadu strukturálních změn na trhu s nerostnými surovinami. Negativní vliv válečného konfliktu na cenu energií a dalších komodit již nějakou dobu všichni dramaticky pociťujeme.

Česká republika, vlastník nerostného bohatství, není v žádné oblasti jeho využívání soběstačná. Ale právě naopak lze velmi střízlivě současnou situaci zhodnotit tak, že je téměř ve všech oblastech využívání vyhrazených nerostů silně, pokud ne zcela, závislá na zahraničních dodavatelích. Mnohdy se jedná o země, které lze jen obtížně zařadit do kategorie spolehlivý partner. Je-li Česká republika v nějakém průmyslovém segmentu slabou entitou, je přirozené, že hledá spojence, se kterým může efektivněji čelit této nevýhodné situaci. V tomto případě je logická oboustranně výhodná spolupráce s Evropskou unií.

Přestavba areálu Dolu Frenštát by mohla začít po roce 2024

Diamo společně se svými partnery provádí již od roku 2017 postupnou „inventuru“ nerostného bohatství ČR. Zvláštní pozornost je věnována kritickým prvkům používaných např. v obranných nebo komunikačních technologiích. Po rozsáhlém a detailním zhodnocení výsledků výzkumných a průzkumných prací provedených v minulosti jsou na vybraných lokalitách plánovány geologicko-průzkumné práce zaměřené na ověření výskytu strategických nerostných surovin. Ložiskové geologicko-průzkumné práce lze provádět výhradně v průzkumném území, stanoveném pouze se souhlasem ministerstva životního prostředí.

Při projektování geologicko-průzkumných prací se Diamo opírá o své rozsáhlé znalosti z oblasti ochrany životního prostředí. O společensky zodpovědném přístupu Diamo v průzkumném území se lze přesvědčit na lokalitách, kde byly geologicko-průzkumné práce již schváleny a jsou realizovány. Konkrétně se jedná o lokality Zlaté Hory (průzkum zlata), Pernink (průzkum lithia) nebo Kovářská I (wolfram, beryllium). Další žádosti o stanovení průzkumného území jsou ve správním řízení posuzovány na Ministerstvu životního prostředí. Jsou to žádosti na lokalitách Brzkov (uran), Krupka (lithium) a Velká Chmelištná (prvky vzácných zemin). Postupně takto budou prozkoumány i další perspektivní oblasti. Nová generace geologického průzkumu dá šanci našim budoucím generacím se svobodně rozhodnout o způsobu využití již dnes kritických nerostných surovin. Bude se také opírat o znalosti získané průzkumnými a výzkumnými pracemi prováděné DIAMO, Českou geologickou službou společně s dalšími organizacemi.