Doba čtení:2 m, 17 s

Prvního března uplynul přesně rok ode dne, kdy se černouhelný revír OKD, zahrnující svého času dvaatřicet dolů, deset elektráren, devět koksoven i železárenské fabriky, zmenšil na jedinou šachtu – ČSM s lokalitami Sever a Jih. Jak se to odráží na fungování těžební společnosti, přiblížil v rozhovoru pro Měsíčník Horník její ředitel provozu David Hájek. Rozhovor přinášíme v plném znění.

V čem je to v OKD s jedním dolem snadnější a v čem naopak obtížnější?

Při provozu více dolů se rizika potenciálního neúspěchu rozkládala mezi daleko větší počet porubů a většinou byla připravena i záložní pracoviště. Těžba navíc byla plánovaná na roky dopředu a problematické porubní kapacity mohly být nahrazovány urychlením jiných, které měly být dobývány později. A to dnes v situaci plánovaného ukončení těžby už není možné. Na druhé straně intenzivní těžba na jednom dole přináší úspory zejména v oblasti nákladů, které plynou z provozování lokalit jejichž životnost končí, těžba je nízká ale zejména fixní a personální náklady pro udržení jejich bezpečného stavu jsou v případě hlubinné těžby obrovské.

Putinovo brutální poselství evropské energetice

Opoždění obfarávek či snížení fedrunku mohou společnost ohrozit?

Těžba pouze v jednom dole je zároveň náročná a riziková, vždyť každý dílčí neúspěch může mít fatální dopad na hospodářské výsledky OKD. Výborné hospodaření firmy v roce 2021 je proto nesmírně důležité také pro úspěšné zvládnutí posledního roku těžby v revíru, kdy díky finanční rezervě vytvořené vloni mohou být vykrývány případné výpadky způsobované výše uvedenými riziky.

Odráží se na tom jistě podmínky na důlních, stále hlubších, pracovištích …

Hlubinná těžba černého uhlí v těžkých podmínkách ostravsko-karvinské pánve je historicky zatížena mnoha riziky. Zejména složitou geologickou stavbou, nebezpečím důlních otřesů a samovznícením uhlí, zvýšenými exhalacemi metanu a v neposlední řadě bohužel i složitým legislativním procesem při povolování hornické činnosti. Přestože děláme všechno, abychom rizika předvídali, a provádíme řadu opatření pro jejich eliminaci, nemusí se to vždy podařit a prostředky a naše práce vložená do přípravy na dobývání se nemusí vrátit v podobě tržeb za vytěžené a upravené uhlí.

Evropa se otáčí k energetické bezpečnosti

Změnily se nějak požadavky na bezpečnost, jaká je v dané oblasti situace?

Nezměnily, stále je naší prioritou bezpečnost zaměstnanců i celého provozu, ale jak všichni důlní dobře ví, je to práce zatížena mnohými riziky. Přesvědčili jsme se o tom v únoru, kdy přes veškerá geomechanická opatření došlo na ražbě 401 266/1/P k důlnímu otřesu. Musíme stále předvídat rizika, být obezřetní, dodržovat bezpečné postupy při všech pracích v dole i na povrchu.

Závěrem, co se dá uvést o letošních objemech těžby a konci dobývání uhlí?

Za celý rok 2022 má OKD v plánu vytěžit zhruba 1,3 milionu tun uhlí, z deseti porubů, přičemž čtyři jsou už provozovány, dva vybavovány a pět je teprve obfáráváno.