Sever se může tešit na další jezero

Výsypka Obránců míru. Foto: Severní energetická

Vznik výsypky Obránců míru (OM) provází z báňského hlediska zajímavá skutečnost. Tou je propojení dvou lomů – lomu ČSA s bývalým lomem Obránců míru. Tím vznikla z pohledu zahlazení následků těžby pouze jedna zbytková jáma, která umožní vznik rozsáhlému jezeru. Napsaly Sev.eNoviny.

Celkový rozsah výsypky Obránců míru je 866 hektarů. Z toho ukončeno je 252 hektarů a rozpracováno je 326 hektarů. Všechny rozpracované rekultivace budou ukončeny k  roce 2019. K zahlazení je připravena plocha (167 ha), která by byla případně dotčena budoucí těžbou při dalším postupu lomu ČSA ve II. etapě. Ta je využívána pro výzkum primární sukcese, respektive přirozeného vývoje biotopů na výsypce. Závěrem výzkumných prací bude doplnění metodiky rekultivací o systém přirozených biotopů výsypky využitelných pro rekultivaci území. Dále bude na výsypce OM ještě rekultivována plocha v  těsné blízkosti budoucího jezera (108 hektarů) a při jižním okraji výsypky, zatím využívaná jako kolejiště (13 hektarů).

Těžba na Dole Obránců míru skončila v roce 1982 a od ledna 1983 došlo ke spojení zbývajících provozů s lomem ČSA. Vyuhlená jáma byla poté využita jako výsypka a zasypávána zeminami z lomu ČSA. Na vrchní etáže výsypky OM byly poslední zeminy směrovány zhruba před deseti roky a mohly být tak zahájeny rekultivační práce na celé výsypce. Samozřejmě zde byly rekultivace zahajovány už předtím a průběžně, tak jak výsypka postupovala, ale právě dokončení zakládání zemin na vrcholových etážích výsypky umožnilo pojmout celou výsypku OM komplexně.

Okraje výsypky OM byly totiž založeny už za provozu lomu OM, a tak sahají počátky rekultivace k  roku 1973. Struktura krajiny výsypky OM byla řešena v  souladu s plánem rekultivace a mimo jiné také s  důrazem na vznik nové zemědělské půdy. Proto tu byly ještě v době báňského provozu založeny deponie zúrodnitelných zemin, a  to přímo na místech budoucího využití. Důkaz příkladné spolupráce s „baňaři“, i když proces předávání báňských ploch do rekultivace tak jednoduchý není. Podle plánu rekultivace jsou totiž už v závěru těžby aplikovány mnohé požadavky v souvislosti s budoucí krajinou.

Probíhající rekultivace na výsypce navazují na rekultivace již ukončené a spolu s nimi utváří vyvážený krajinný celek se zastoupením veškerých druhů rekultivace. V rámci rekultivace byly respektovány i přirozeně vzniklé biotopy, především vodního či mokřadního charakteru. Díky citlivému přístupu rekultivační praxe je dnes výsypka OM hojně zazvěřená a stala se rájem vodního ptactva. Všechny ukončené zemědělské rekultivace jsou dnes již využívány k  zemědělskému hospodaření a  plní tak svou produkční funkci v krajině. Starší lesní porosty jsou součástí lesního půdního fondu. Rekultivace řešila i konečné odvodnění výsypky. Krajinná struktura výsypky a její kompozice se  zastoupením travních porostů a lesních skupin utváří jedinečná zákoutí a umožňuje zajímavé pohledy na rekultivovanou krajinu orámovanou vrcholy Krušných hor.

Výsypka Obránců míru. Foto: Severní energetická