Doba čtení:3 m, 15 s
Josef Slunečka Foto: Sveročeské doly

O perspektivách těžby hnědého uhlí v České republice, postavení horníků i aktivitách hornických odborů mluvil v rozhovoru s Hornickými listy předseda odborových organizací Severočeských dolů (SD) Josef Slunečka. Rozhovor přinášíme ve zkráceném znění.

Po celou dobu jednání tzv. Uhelné komise – poradního orgánu vlády ČR – jste sledoval její práci. V prosinci 2020 vydala doporučení týkající se perspektivy využívání uhlí jako energetického paliva do konce roku 2038. Splnil by tento termín vaše očekávání?

Uhelná komise byla zřízena vládou v roce 2019 jako její poradní orgán. Hlavním úkolem komise bylo poskytnout vládě objektivní výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně souvisejících důsledků. Komise je kromě odborníků tvořena politiky a zástupci různých vlivných zájmových skupin. Po celou dobu jejího jednání jsem byl v kontaktu s kolegou, který v komisi zastupoval odbory. Uhelná komise doporučila vládě jako ukončení využívání uhlí v ČR rok 2038. Toto doporučení vláda potvrdila svým usnesením o zpracování nové Státní energetické koncepce.

Na základě průběžných informací z jednání komise jsme tento termín očekávali. Jako odboráři jsme uvítali, že neprošel termín ukončení těžby v roce 2033, který navrhovali někteří ministři a zástupci ekologických iniciativ. Nyní je pro uhelné společnosti důležité, aby nová Státní energetická koncepce stanovila harmonogram postupného útlumu uhelných zdrojů a jejich náhradu. Podle současné koncepce by v příštích letech měla jaderná energie vystřídat v pozici klíčového zdroje tuzemské hnědé uhlí. Vláda počítá s uvedením nového jaderného zdroje do provozu v roce 2036.

Podle mého názoru se tento termín jeví jako nereálný, což potvrzuje řada odborníků. Podle nich se doba od naplánování výstavby až do uvedení do provozu odhaduje až na 20 let. Je tedy možné, že termín ukončení těžby uhlí v roce 2038 nemusí být konečný.

Čtěte také:
Zaměstnanci Severočeských dolů dostanou přidáno
Severočeské doly koupí nové rypadlo za miliardy

Náš region, historicky spojený s hnědouhelným průmyslem, čeká složité transformační období odklonu od uhlí. Zapojil jste se do aktivit Uhelné platformy Ústeckého kraje. Můžete toto uskupení blíže představit?

Uhelná platforma byla ustanovena Radou Ústeckého kraje v roce 2019. Pracovní skupina má 25 členů, předsedkyní je první náměstkyně hejtmana. Severočeské doly zastupuje v pracovní skupině generální ředitel. Odbory zastupuji v pracovní skupině jako stálý host. Hlavním úkolem krajské platformy je zabývat se problematikou ukončování těžby uhlí a s tím souvisejícími dopady na hospodářskou a sociální situaci Ústeckého kraje. Pracovní skupina by měla specifikovat hlavní cíle transformace regionu a navrhovat řešení a projektové záměry, které mají přispět k bezproblémové transformaci regionu. Jedním ze zásadních úkolů je řešení náhrady uhlí jinými energetickými zdroji a celkové využití území po ukončení těžby v uhelných společnostech na území kraje. Pro získání finančních zdrojů určených EU na transformaci uhelných regionů je důležité zapojení ÚK do platformy vytvořené Evropskou unií. Také česká vláda podporuje uhelné regiony tzv. Rámcovou strategií pro hospodářskou restrukturalizaci. V rámci tohoto projektu bylo přiděleno Ústeckému kraji již 2,5 miliardy korun.

Jaké cíle a aktivity jsou pro odborové organizace ve skupině SD a v Severočeském sdružení odborových organizací prioritní pro letošní rok?

V roce 2020 došlo v Severočeských dolech k významnému snížení těžby uhlí, což ovlivnilo nepříznivě hospodářské výsledky společnosti. Hlavním cílem odborů v letošním roce bude jednání o dalším vývoji společnosti a o záměrech jejího vedení v oblasti zaměstnanosti. Jednou z priorit odborů bude kontrola plnění kolektivní smlouvy uzavřené na období 2021–2023. Další aktivity odborových organizací vyplývají z pravomocí odborů v zastupování zaměstnanců, zejména při spolurozhodování, zaručení práva na informace, projednávání, rovněž tak v oblasti BOZP.

I v letošním roce chceme pokračovat ve spolupráci s kolegy z energetiky v rámci Odborového svazu energetiky a hornictví. Z pozice předsedy odborů v SD bych chtěl nadále uplatňovat vliv odborů v Tripartitě Ústeckého kraje, v Regionální radě odborových svazů ÚK a v Uhelné platformě ÚK. Rád bych prostřednictvím Hornických listů popřál všem našim zaměstnancům a jejich rodinám v současné složité situaci vyvolané pandemií koronaviru především pevné zdraví.