Březno už chrání tři valy

Doba čtení:2 m, 16 s
FÁZE 5 KVĚTEN 2015800x600_compressed

Foto: Hornické listy SD

Zhruba po roce byla v sousedství obce Březno dokončena výstavba největšího a nejúčinnějšího ochranného valu III. S jeho výstavbou se začalo loni v červnu, technická část ekologické stavby byla dokončena v plánovaném termínu letos 20. dubna a do 30. června už byl val kompletně osázen 27 tisíci stromů a keřů, kolmé stěny pak opatřeny hydroosevem. Právě dokončený ochranný val III doplnil už dříve vybudované ochranné valy I a II. Společně s ochrannými lesními pásy by měly účinně chránit Březno před hlukem a prachem z báňského provozu Dolu Nástup Tušimice (DNT). Informaci přinesly Hornické listy společnosti Severočeské doly.

Komplex ochranných opatření životního prostředí u obce Březno

V dostatečném předstihu před přiblížením těžebního provozu byly už ve druhé polovině 90. let v prostoru mezi obcí Březno a DNT vysázeny ochranné lesní pásy topolů. Slibně se rozrůstající porost dosahuje šířky až 180 m a celkové délky 1800 m. Stav této vegetace je stále pod drobnohledem nejen pracovníků rekultivací SD, ale i specialistů z České zemědělské univerzity. Zdravotní stav topolů je pečlivě sledován, plochy jsou průběžně doplňovány novými sazenicemi. V místech nové výsadby se zřizují oplocenky proti okusu zvěře. Pronikání nežádoucích vlivů hornické činnosti hnědouhelného povrchového dolu brání také dva ochranné valy. Jako první byl v roce 2007 vybudován a následně osázen val I. V roce 2013 ho doplnil ochranný val II. Hodnoty emisí prachu a hluku jsou v Březně Severočeskými doly a akreditovanou laboratoří monitorovány už od roku 1997. Výsledky měření se v měsíčních intervalech zasílají na obecní úřad. Na základě naměřených hodnot jsou přijímána nápravná opatření – například zkrápění důlních komunikací a dosadba lesních pásů.

Ochranný val III

Umístění a tvar mohutného zemního tělesa (délka 560 m, šířka 87 m, nejvyšší výška 15 m) byly zvoleny na základě speciální hlukové a rozptylové studie tak, aby dostatečně chránilo Březno před pronikáním prachu a hluku z důlního provozu. Val III byl vybudován ze zhruba 300 tisíc kubíků zeminy z nedalekého zemníku Farářka. Jednotlivé vrstvy konstrukčního násypu byly prokládány a zpevněny výztužnými geomřížemi. Po dokončení stavebních prací proběhlo na valu plošné osázení. Až se přiblíží porubní fronta, bude na valu bránit šíření nežádoucích vlivů báňského provozu bohatá vegetace – zhruba 19 tisíc stromů a 8 tisíc keřů. Vrchní vrstvu valu tvoří kvalitní ornice, nechybí zde ani mulčovací kůra a především systém zalévání sazenic. Na kolmých partiích východní strany valu byl proveden hydroosev směsí teplomilných a suchomilných travin a bylin. Občané Března byli s průběhem výstavby valu pravidelně seznamováni. Celkem absolvovali tři terénní exkurze a ta poslední se uskutečnila 6. června, kdy jim zástupci SD představili celý právě dokončený val a zodpověděli řadu dotazů.

Mohlo by vás zajímat:
Severočeské doly bojují s prachem
Prašnost lomu snižuje mlžná stěna