Doba čtení:4 m, 44 s
Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Foto: Severní energetická

Elektrárna Sev.en EC bude díky kompletní opravě a ekologizaci za minimálně 7 miliard korun splňovat veškeré české i unijní parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a naprostou většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. U dvou látek, u kterých by další nevelké snižování vyžadovalo neúměrně vysokou investici, požádala elektrárna o částečnou a časově omezenou výjimku.

Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí.

Žádost o výjimku se týká emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětlil generální ředitel 7EC Václav Matys.

Čtěte také:
Provozní budova Chvaletic dostala nový kabát
Matys: Každá změna je příležitost

I přes podání žádosti o výjimku stále platí, že oproti stávajícímu stavu elektrárna emise výrazně sníží. Emise oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek klesnou po probíhající modernizaci hluboko pod nové evropské limity.

„Udělení výjimky v žádném případě nepovede ke zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí elektrárny. Rozsah imisní změny bude prakticky neměřitelný,“ uvádí k výjimce na NOX společnost ORGREZ v rozptylové studii, kterou elektrárna přiložila k žádosti. Z materiálu dále vyplývá, že v letech 2012-2016 dosáhly maximální hodnoty ročního podílu 7EC jen cca 1 % celkové úrovně znečištění imisemi NOX v blízkosti elektrárny a 0,25 % v Pardubicích.

„Pokud jde o rtuť, Česká republika dosud neměla limity pro tyto emise stanoveny. Navíc neexistuje prověřený způsob, jak zajistit spolehlivé kontinuální měření těchto škodlivin. Proto se očekává, že udělení výjimky požádá většina evropských výrobců elektřiny a tepla,“ doplnil Matys.

Výjimky mají politickou podporu

Poskytování výjimek se v odůvodněných případech setkává s podporu většiny české politické scény. Když se v květnu loňského rokupokusili Piráti prostřednictvím pozměňovacího návrhu k novele Zákona na ochranu životního prostředí poskytování výjimek zakázat, postavila se Sněmovna velkou většinou proti.

Zpravodajka novely, poslankyně Eva Fialová (ANO) tehdy upozornila, že možnost udělení výjimek předpokládá sama EU, která emisní limity zpřísnila. Skutečný možný přínos zpřísněných limitů je navíc malý. „Případné výjimky se stanovují jen na určité období. Provozovatel, který o tyto výjimky žádá, musí dokladovat, že nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech o BAT (Best Available Techniques, nejlepších dostupných technologiích, pozn. red.) by vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí. Každá udělená výjimka se bere jako velká změna integrovaného povolení, kde se může vyjádřit veřejnost, a tím pádem je i soudně přezkoumatelná,“ řekla Fialová, jež také připomněla investice průmyslu do ochrany ovzduší od roku 1990 (220 miliard) a jeho dosavadní výsledky (objemově snížilo pro oxidy síry o 93 procent, pro oxidy dusíku o 77 a u čpavku o 54 procent. Dle údajů Českého hydrometeorologického úřadu z roku 2015 pocházelo 54,5 procenta PM2,5 z lokálních topenišť. Energetika a teplárenství představovaly pouze 7,1 procenta).

K argumentaci proti pirátskému návrhu se věcně přidal i poslanec Jan Zahradník (ODS), když upozornil na to, že Česká republika produkuje pouze 0,31 procenta světové produkce CO2, zatímco Čína produkuje 29,5 procenta, Spojené státy 14,3 procenta.

„Největšími znečišťovateli jsou lokální topeniště. Pak je doprava, pak jsou teprve uhelné teplárny, elektrárny. Podle ČHMÚ se na emisi prachových částic z frakce PM10 v České republice podílely sektor energetiky a výroby tepla z 6,5 procenta, lokální vytápění domácností pak 36,4 procenta. U frakce PM2,5 je to v případě energetiky 7,1 procenta, lokální vytápění domácností 54,5. Takže tady skutečně cesta vede snahou zlepšit emisní situaci u lokálních topenišť,“ zdůraznil poslanec směr, kam by se měla v současnosti upřít hlavní pozornost.

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů (ČR) bez ohledu na počasí i politickou situaci. Elektrárna je jediný zdroj elektrické energie v Pardubickém kraji, který je certifikovaný na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy v případě blackout. Je nezastupitelnou součástí energetické sítě v Pardubickém kraji v případě poruchy či narušení přenosové soustavy ČR.

Aktuální modernizací vrcholí dlouhodobý proces, kterým se Sev.en EC zařadila mezi nejmodernější výrobce elektřiny v ČR. Podle oficiálních zpráv o stavu životního prostředí zůstávají největšími znečišťovateli lokální topeniště a doprava.

Elektrárna od začátku 90. let snížila emise SO2 o 97 %, emise NOX o 74 %, emisi TZL o 91 % a emise CO o 82 %. Díky právě probíhající investici budou emise nadále klesat.

Graf č. 1 – snížení emisí NOX vs. náklady Sev.en EC (emise na 1 vyrobenou TWh)

Graf vyjadřuje vzájemný vztah mezi finančními prostředky investovanými do snižování emisí a jejich maximálním možným snížením. Jde o nepřímou úměru – množství vynaložených peněz neznamená stejně významné snížení emitovaných látek. Zatímco mezi lety 2013 – 2020 přinese investovaná miliarda snížení emisí téměř o polovinu, po roce 2020 by další snížení o pouhé 1,7 % znamenalo náklady převyšující 1,4 mld. Kč.

Graf č. 2: historický vývoj emisí elektrárny ve Chvaleticích

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný ob