Hornické sympozium Jihlava 2018

Administrativní budova podniku Diamo ve Stráži pod Ralskem. Foto: wikipedia.org

DIAMO, státní podnik, pořádal pod záštitou a odbornou garancí Českého báňského úřadu, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Těžební unie v Jihlavě Hornické sympozium 2018.

Vpředvečer slavnostního zahájení sympozia mohli hosté v rámci „welcome drinku“ navštívit zajímavá místa, například se mohli podívat do Jihlavského podzemí, do Muzea Vysočiny, prohlédnout si jihlavskou radnici, pražírnu kávy či radniční pivovar. Protože Hornické sympozium je setkáním zájemců o aktuální informace z oborů souvisejících s hornickou činností, není divu, že největší zájem mezi účastníky sympozia vzbudila návštěva Jihlavského podzemí. Vlastní sympozium bylo slavnostně zahájeno 4. října 2018 v sále Horáckého divadla Jihlava hornickou hymnou v podání Cechu příbramských horníků a hutníků.

Čtěte také:
Ostravský důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí
Důl Jeroným odkryl nová tajemství

Po jejím doznění přivítal moderátor letošního sympozia, Ing. Pavel Vostarek, členy čestného předsednictva: předsedu Českého báňského úřadu Ing. Martina Štemberku, Ph.D., předsedu představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Ing. Zdeňka Osnera, CSc., předsedu představenstva Těžební unie Ing. Pavla Fialu, děkana Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., dr.h.c., předsedu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. Jana Sábela a náměstka primátora města Jihlavy Radka Popelku, MBA, kterému zároveň předal slovo k úvodní zdravici.

Náměstek primátora přivítal účastníky sympozia na území statutárního města Jihlavy, nejstaršího hornického města Království českého. Následně vystoupil předseda Těžební unie Ing. Pavel Fiala, který popřál ve své úvodní zdravici letošnímu sympoziu, aby napomohlo vrátit hornictví tam, kde je jeho historické místo. Předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc., pozdravil účastníky konference jménem ZSDNP a konfederace zaměstnavatelských a učitelských svazů, přiblížil přítomným činnost svazu, jeho členských organizací a zejména podnikatelských subjektů.

V závěru své řeči pan předseda ZSDNP uvedl: „Věřím, že k lepšímu řešení současných problémů v podnikatelském prostředí i k postavení hornictví toto sympozium a takovéto setkávání hornické veřejnosti významně přispěje. Přeji jménem našeho svazu Hornickému sympoziu úspěšné jednání. “

Předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel pozdravil přítomné a zmínil důležitá témata, která odborový svaz v poslední době řešil. Vyzdvihl například vyjednání předčasného odchodu do důchodu u hlubinného dobývání, tedy v OKD, a.s., a v oblasti těžby uranu, až téměř o 10 let. Věnoval pozornost také současnému vývoji v OKD, a.s. Odborná část Hornického sympozia přinesla zajímavé přednášky, jejichž náplň byla převážně spjata s hornictvím.

První blok přednášek zaháji l předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., který přivítal jménem Českého báňského úřadu přítomné v prostorách Horáckého divadla Jihlava u příležitosti konání druhého Hornického sympozia: „Věřím, že následující dny pro vás budou nejen poučné, ale také příjemné. Jsem rád, že se na výběru témat podílely oba hornické zaměstnavatelské svazy, za což jim děkuji. Věřím, že to bude záruka kvality a pestrosti příspěvků, které zde zazní. Těší mě, že mezi účastníky jsou zástupci z řad akademiků, státní správy, zaměstnavatelů i odborů, což dává předpoklad pro dostatečnou šíři diskuse o současných problémech našeho oboru a poskytuje naději, že se společnými silami podaří nalézt nebo alespoň naznačit nějaká řešení. “

Následně pan předseda ČBÚ na vázal svým příspěvkem na téma Současné problémy horního práva a nástin jejich řešení. „Současné zásadní problémy horního práva nevidím v jeho znění, ale v jeho obtížném prosazování. Smyslem existence horního práva je chránit nerostné bohatství v majetku státu a umožnit jeho využití. Jedním z důvodů, proč nerostné bohatství vyžaduje speciální právní úpravu, je potřeba zákonného řešení střetu zájmů na využití ložiska ve vlastnictví státu se zájmem na využití pozemku v soukromém vlastnictví, který je nad loži skem. Problém je obtížnost řešení tohoto střetu, protože občané nevěří, že horní právo jim zaručuje spravedlivé vypořádání před zahájením těžby, a nevěří ani tomu, že využívání nerostného bohatství je ku prospěchu země a regionu, a že může být přínosem i pro ně samé.“ Jako možné řešení tohoto problému naznačil nutnost existence surovinové politiky, která by srozumitelně vyjádřila a zdůvodnila potřebu státu chránit a využívat konkrétní ložiska vyhrazených nerostů a odpolitizování diskuzí o využívání nerostného bohatství. Ve své m vystoupení věnoval pozornost Ing. Martin Štemberka, Ph.D., také posledním novelám horního zákona.

Po skončení úvodní přednášky navázal pan předseda na tradici, která byla založena u příležitosti konání prvního Hornického sympozia v roce 2016, a to na ocenění významné osobnosti českého hornictví formou veřejného poděkování: „Rozhodl jsem se, že u příležitosti letošního sympozia bude připomínkou tohoto poděkování jedna z patnácti bronzových plastik svaté Barbory, kterou vytvořil akademický sochař Michal Moravec. Tím, komu chci dnes poděkovat, je člověk, který velkou část svého dosavadního profesního života věnoval právě hornictví. Člověk, kterého si vážím za jeho názory a za jeho postoje a ochotu je neúnavně prosazovat ve prospěch českého hornictví, a to bez ohledu na to, zda mu to přinese prospěch a zda jsou populární, pan Zdeněk Osner, předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a generální ředitel společnosti Energie – stavební a báňská, a. s.

Na předání ocenění již navázal příspěvek děkana HGF VŠB – TUO prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c., nazvaný Výzvy pro hornictví ve 21. století. Ve svém příspěvku pan děkan věnoval pozornost, mimo jiné, kritickým surovinám včetně okolností případné těžby lithia.

Na téma přednesené panem děkanem plynule navázal Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO, s tématem Strategické suroviny ČR v kontextu Usnesení vlády č. 71 3 /2017, vydaného ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin dne 11. října 2017, ve kterém vláda souhlasila se zvýšením kontroly státu nad využíváním strategických surovin ČR. Usnesení vlády č. 713 /2017 charakterizovalo strategické suroviny České republiky. Vláda odsouhlasila rozčlenění průzkumu ložisek do 2 etap, a to do návrhové etapy, kterou realizují společnosti DIAMO, státní podnik, a Česká geologická služba, a do realizační etapy, finančně podstatně náročnější, kterou by kromě již zmíněných společností realizovaly také soukromé subjekty na základě soutěží. Vláda zároveň uložila DIAMO, s. p., a ČGS předkládat každý rok, počínaje rokem 2018, do 31. prosince informaci o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin. Ing. Tomáš Rychtařík popsal také průběh hodnocení ložisek strategických nerostných surovin a uvedl, že po dohodě s ČGS byla v roce 2018 hodnocena ložiska fluoritu, barytu a lithia. Mimo jiné uvedl, že po přehodnocení všech strategických surovin získá Česká republika úplnou aktualizovanou informaci o stavu a využitelnosti ložisek strategických surovin v České republice.

První blok přednášek uzavřelo vystoupení Cechu příbramských horníků a hutníků, při kterém zazněly hornické karmíny Již opět z věže zaznívá, Kahanec na palci a na závěr zazněl popěvek Proto tedy připijme hornickému stavu.

Dále již následovaly bloky přednášek, určené všem zájemcům o aktuální informace z oblasti hornictví. Druhý blok přednášek zahájila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D., poutavým vystoupením na téma Příběh uranu, v průběhu sympozia dále zazněly přednášky Středověké hornictví na Českomoravské vrchovině (doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., RNDr. Karel Malý, Ph.D., Mgr. David Zimola), Klasifikace zásob ložisek nerostných surovin v ČR z pohledu současných mezinárodních standardů (PERC, JORC apod.) (RNDr. Tomáš Pechar), Moravský unikát – veřejné plavby v podzemí (Punkva) – historie a současnost tohoto unikátního podzemního díla a jeho proměna v průběhu času (RNDr. Jaroslav Hromas), Odkaz jihlavského horního práva dnešku (PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.), Zkušenosti a možnosti českého báňského exportu (Ing. Jan Poloch), Insolvence OKD, a. s., z pohledu insolvenčního správce (Ing. Lee Louda), Mýty a fakta o hornické činnosti (Ing. Radim Tabášek), Příprava legislativy, která významně vytváří podnikatelské prostředí (Ing. Vladimír Budinský, MBA), O naše uhlí je zájem, těžit umíme, masivně investujeme, ale to nestačí… (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.), Co ovlivní povrchovou těžbu hnědého uhlí ve výhledu (Ing. Vladimír Rouček), Ložiska nerostných surovin a územní plánování – postupy orgánů územního plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně plánovací činnosti (Ing. Martina Miklendová), Problematika uložení a hospodaření s prostředky vytvořenými jako rezerva na sanace a rekultivace (Ing. Josef Buvalič), Implementace systému NATURA 2000 a těžební průmysl (M gr. Bc. David Póč).

Hornické sympozium není jen odbornou platformou pro setkání odborníků, ale také příležitostí k neformálním diskusím při společenské části. Společenský program sympozia byl zahájen v kostele Povýšení sv. Kříže v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě, a to koncertem Hudebního sdružení Gymnázia Jihlava pod vedením sbormistryně Mgr. Dagmar Němečkové. V průběhu večera pak měli hosté dostatek příležitosti k neformálním debatám. Atmosféru podkreslilo vystoupení jihlavských hudebníků Přemysla Hrubého a Martina Chaloupky.

Průběh letošního Hornického sympozia na závěr zhodnotil předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph. D.: „Líbila se mi skladba příspěvků, které byly na tomto sympoziu předneseny. Myslím, že pro mnohé z Vás budou inspirací do další práce. Vedlejší program byl příjemně poskládán, pozitivně hodnotím dostatek času, který jsme měli na neformální odbornou diskusi.“ Hornické sympozium 2018 pak pan předseda ukončil slovy: „Děkuji státnímu podniku DIAMO za to, že kvalitně a profesionálně připravil a zorganizoval toto sympozium, Těžební unii a Zaměstnavatelskému svazu důlního a naftového průmyslu děkuji, že napomohly k přípravě témat a zajistily kvalitní přednášející, přednášejícím děkuji za to, že byli ochotni podělit se s námi o své myšlenky, a vám všem děkuji za zájem, za účast a za pozornost. Zdař Bůh!

Mohlo by vás zajímat:
V Brazílii nalezli obří smaragd za 10 miliard korun
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme