Doba čtení:2 m, 5 s
koroptev polní Foto: wikipedia.org

Přesně po roce vypustili myslivci do volné přírody v okolí Elektrárny Počerady dalších patnáct párů koroptve polní. Projekt zaměřený na stabilizaci populace drobných druhů zvěře v honitbě Polerady, která ze tří stran obklopuje počeradskou elektrárnu, tak pokračuje i nadále.

V loňském roce jsme ve stejné lokalitě vypustili pětadvacet párů koroptví a tato populace se velmi dobře začlenila mezi stávající ptáky, kteří zde dlouhodobě žijí. Výrazně počty koroptví neohrožují sokoli hnízdící na komíně počeradské elektrárny, ani jiní dravci, kteří se v okolí vyskytují,“ vysvětlil Josef Janota, předseda mysliveckého sdružení Polerady. Koroptev polní patří ke kriticky ohroženým, původním živočišným druhům. Rozhraní okresů Most a Louny patří k místům, kde jejich stabilní populace stále žije. K nejpočetnějším v Ústeckém kraji se řadí lokalita Masný dvůr u Volevčic.

Drobné zvěři se v okolí Počeradské elektrárny daří

Vypuštěním loňských padesáti a letošních třiceti koroptví v okolí počeradské elektrárny se snažíme podpořit původní populaci ptáků a oživit jejich genofond, aby nedocházelo k degeneraci tohoto druhu,“ doplnil předseda. Na Mostecku se koroptvím daří, mají zde ideální životní podmínky.  Vyhovuje jim zemědělská krajina, ovšem bez rozlehlých lánů polí. Mají rády remízky, obdělávanou  zemědělskou půdu, na které se střídají plodiny i travní porosty. A právě v okolí elektrárny se všechny tyto plochy vyskytují. Koroptve se živí semeny, ale jako jedny z mála hrabavých ptáků likvidují i škůdce zemědělských plodin, například mandelinku bramborovou. Jejich počty se začaly radikálně snižovat především v souvislosti s intenzivní zemědělskou činností, používáním chemických postřiků, ale také vyšším výskytem dravců.

Koroptve nejsou jediným živočišným druhem, na jehož podporu se myslivci a ochránci přírody v uplynulých letech zaměřili. V předchozích třech letech se do polí v okolí Polerad a Volevčic vrátili bažanti, následně byli do volné přírody vypuštěni divocí králíci. Koroptve měly být poslední částí dlouhodobého projektu, který se měl v loňském roce uzavřít. Po dohodě mezi ochránci přírody,   myslivci, obcemi i Elektrárnou Počerady ze skupiny Sev.en, která projekt finančně podpořila, se bude pokračovat. „Jsme rádi, že jsme našli společnou řeč. Všichni zúčastnění se shodují, že má smysl  navracet ohrožené a postupně mizející druhy drobné zvěře zpět na místa, kde se historicky vyskytovaly nebo zde dodnes žijí. Máme radost, že jsou vidět i konkrétní výsledky naší práce, protože se nám daří stabilizovat populaci koroptví, jako se nám to povedlo u bažantů,“ dodal Josef Janota s tím, že součástí práce myslivců je nejen vypouštět zvířata do přírody, ale také jim vytvářet co nejlepší  podmínky pro přežití.