Doba čtení:2 m, 18 s
Foto: wikipedia.org

V havířské praxi historicky jedno z nejzásadnějších rizik zvolilo vedení OKD pro nové téma školení BOZP. Jde o výbuchy uhelného prachu a ochranu před nimi.

Zápalná teplota uhelného prachu se pohybuje od 600 do 800 stupňů Celsia a dolní mez výbušnosti se navíc přítomností metanu při pouhé dvouprocentní koncentraci snižuje na polovinu, uvedl pro Měsíčník Horník vedoucí odboru bezpečnosti Břetislav Pukowski.

Čína prudce zrychlí výstavbu uhelných elektráren

Rodina, zdraví, práce – to je dobrá motivace! Myslete na toto heslo i v souvislosti s prevencí výbuchů uhelného prachu. Doly jsou jeho nebezpečím ohrožovány neustále a z hlediska jejich ochrany se za prach považují zrnka uhlí do velikosti jednoho milimetru,“ vysvětlil Pukowski. Doplnil, že exploze by vznikla, pokud by na jednom místě v takzvaném výbuchovém trojúhelníku byly splněny současně tři podmínky: přítomnost hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti, přítomnost oxidačního prostředku (např. vzdušného kyslíku) v dostatečném množství pro průběh výbuchového děje,
a přítomnost účinného iniciačního zdroje.

K vytvoření výbušné koncentrace dochází zpravidla už jen rozvířením usazeného uhelného prachu předchozím výbuchem metanu i jiných plynů, trhací prací nebo náhlým uvolněním značné pohybové energie například při důlním otřesu či vzniku závalu. V historii OKD byly výbuchy uhelného prachu většinou iniciovány právě explozí metanu nebo trhací prací,“ upozornil vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Prezident Pavel sfáral v Darkově

Zmínil současně vyhlášku ČBÚ č. 22/1989 Sb. nařizující mimo jiné: V dole používat vhodné a dostupné technické prostředky a opatření k tomu, aby se co nejvíce omezil vznik uhelného prachu a jeho pronikání do jiných důlních děl. Poprašovat používaná důlní díla, kromě jam, komínů, vrtů, zásobníků, porubů a dobývek po celém obvodu a v celé délce inertním prachem (pokud není použito jiného povoleného způsobu zneškodňování). V používaných chodbách, kromě vrtů, zásobníků, porubů a dobývek uhelný prach pravidelně odstraňovat, a to i když ztratil pro svoji vlhkost schopnost rozvíření (lhůty pro odstraňování uhelného prachu určuje organizace podle intenzity vývinu prachu).

Na ochranu proti přenosu výbuchu uhelného prachu v dole se staví protivýbuchové uzávěry vodní a prachové. Dále se provádí zavlažování uhelných slojí, což je základní metoda snižování primární prašnosti při procesu dobývání a jeden z aktivních prostředků protiotřesové prevence ke snížení rizika vzniku otřesů v otřesových slojích,“ přiblížil Pukowski. Před zahájením prací proto musí být zpracováván technologický postup zavlažování sloje, s nímž jsou seznámeni také všichni horníci, a dodržován předstih zavlažování.

Doslova za zápalnou šnůru pak vedoucí odboru bezpečnosti označil nezlikvidovaný uhelný prach pod pásovými dopravníky: „Může totiž působením tlakové vlny umožnit další přenosy výbuchu v dole, navíc pokud tam budou scházet vaky nebo korýtka, které mají být součástí protivýbuchových uzávěr.“ Samostatnou kapitolou se v této oblasti staly trhací práce, u nichž je nutné nebezpečí exploze uhelného prachu věnovat zvláštní pozornost.