Optimalizace přinese OKD rentabilitu

Projekt Optimalizace OKD se dotkne všech zaměstnanců. Foto: Wikipedia Petr Štefek

Produktivita práce, efektivnější využití pracovní síly, odstranění nadbytečných nákladů a racionalizace organizační struktury. To jsou klíčové oblasti optimalizace OKD. V rozhovoru pro Měsíčník Horník ji přiblížil vedoucí interního auditu Radim Osuch, který byl vedením projektu pověřen.

Optimalizace OKD, co si pod tím máme představit?

Zahájení projektu optimalizace OKD bylo schváleno na zasedání představenstva společnosti OKD 18. října 2018. Hlavním důvodem pro spuštění projektu je skutečnost, že ať už se nám to líbí nebo nikoliv, objem vytěženého uhlí se bude v dalších letech v souladu s reorganizačním plánem OKD postupně snižovat. A pokud na tento vývoj nebudeme adekvátně reagovat, můžeme se dostat do situace, kdy nám náklady na tunu vytěženého uhlí překročí dosažitelné prodejní ceny. Uhlí by se tak stalo neprodejným artiklem a jeho těžba, respektive celé podnikání naší firmy by bylo ztrátové.

Čtěte také:
OKD hlásí těžební rekord
OKD má nového předsedu představenstva

A čeho hodlá tímto krokem společnost dosáhnout?

Základními cíli projektu Optimalizace OKD jsou jak udržení nákladů výroby na úrovni zajišťující uskutečňování dlouhodobého plánu společnosti, tak nastavení nových efektivních a prakticky
fungujících systémů řízení. To vše při zajištění bezpečného provozu, konkurenceschopnosti a ekonomické profitability firmy.

Kdo zodpovídá za řízení optimalizačního programu?

Na základě rozhodnutí představenstva jsem byl vedením projektu pověřen já, z pozice vedoucího interního auditu. Hlavním důvodem pro mé jmenování byla funkční a organizační nezávislost tohoto útvaru, jakož i předchozí zkušenosti s prováděním procesních auditů a tudíž určitý přehled o klíčových procesech ve společnosti. Na průběh projektu ovšem dohlíží nadřazený orgán, kterým je Řídicí výbor. V něm kromě výkonného ředitele a ředitele pro právní službu rovněž pracují i všichni odborní ředitelé OKD, a.s.

A co už se dá uvést k dosavadnímu průběh projektu?

V jeho první fázi sedmičlenný projektový tým identifikoval základní směry, kterými by se měla optimalizace ubírat. Nakonec jsme došli k závěru, že se náš projekt musí zaměřit na udržení či zvýšení produktivity práce, optimalizaci procesů ve společnosti spojenou s racionalizací organizační struktury, efektivnější využití pracovní síly a snižování nákladů. V tomto duchu jsme pak následně navrhli devatenáct námětů, oblastí, procesů a činností, které budou předmětem druhé – realizační – fáze.

Obsahují pestrou směs témat zahrnujících mimo jiné sledování výkonových parametrů výroby, využití pracovní doby, činnosti spojené s útlumem, energetické hospodářství, náklady na skládkování a manipulaci s uhlím, povrchové provozy, autodopravu, vnitropodnikové účetnictví, inventuru nepotřebného nemovitého majetku, plenění důlních děl, rekultivace, IT služby, větrání a degazaci a řadu dalších. Pro každou oblast byl sestaven realizační tým, který má pochopitelně svého vedoucího.

Dotknou se tyto kroky konkrétně nějak zaměstnanců?

V širším kontextu se projekt Optimalizace OKD dotkne všech zaměstnanců tím, že by měl přispět k dlouhodobější časové perspektivě společnosti a udržení rentability jejího podnikání. Co se týče konkrétních dopadů, o těch je zatím předčasné mluvit, neboť realizační týmy pracují teprve měsíc.

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje