Doba čtení:4 m, 38 s
Zuzana Schwarz Bařtipánová vystudovala regionální a politickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Foto: SD

O těžbě uhlí i hornických tradicích mluvila v rozhovoru s Hornickými listy Zuzana Schwarz Bařtipánová – historicky první žena v čele bílinské radnice. Rozhovor přinášíme ve zkráceném znění.

Tak jako celý náš region, i Bílina vyrostla z velké části na uhlí. V její těsné blízkosti kráčely dějiny důlního podnikání – od šlechtického a raně kapitalistického přes socialistické maximální a bezohledné využívání zdrojů hnědého uhlí až po současnou efektivní těžbu. Uvědomuje si město Bílina stále svoji hornickou tradici?

I já sama si hornickou tradici uvědomuji už od dětství, kdy jsme byly podle zaměstnání rodičů buď šachetní, elektrárenské nebo sklářské děti. I když moji rodiče pracovali v elektrárně, o povrchové těžbě uhlí, respektive zakládání nadložních hmot na sousední Radovesické výsypce, jsem určité povědomí měla. Přímo do provozu Dolů Bílina jsem ale fárala, a to hned několikrát, až po roce 2015. Například při exkurzích, které jsme pořádali pro naše družební hornická města. Hlubokou hornickou tradici si ve městě uvědomujeme a připomínáme společně se Severočeskými doly. Snažíme se o její oživení a zatraktivnění.

Čtěte také:
Pro Bílinu vyrobí gigantické rypadlo
Severočeské doly koupí nové rypadlo za miliardy

Příkladem je nově zahájená spolupráce s Hornickou společností podkrušnohorské oblasti. S jejími představiteli, pracovníky Severočeských dolů a Výzkumného ústavu hnědého uhlí, budeme organizovat na začátku září nejen pravidelný program Dne horníků, ale i druhý ročník hornického průvodu Bílinou. Spolupráce s Hornickou společností se bude týkat také škol včetně mateřských, tak aby získala i naše nejmladší generace představu o současné těžbě a využití uhlí, o jeho historické roli v našem regionu. Spolupráce se školskými zařízeními bude fungovat v rámci prvního stupně i jako kariérní poradenství. O tom, že hornická tradice v Bílině stále existuje, se markantně přesvědčujeme právě během pořádání Dnů horníků.

Ten poslední, jehož součástí byl poprvé i slavnostní průvod z náměstí až na místo konání do amfiteátru Na Kyselce, měl opět o něco větší návštěvnost než předešlé ročníky. Mě osobně mile překvapila účast našich občanů v průvodu. K základní skupině, která vyšla z náměstí, se postupně připojovali další a další nadšení účastníci, lidé nás zdravili z oken svých domů. Celkově oslava hornické práce vyzněla ve velmi pozitivním duchu. Věřím, že nově založená tradice hornického průvodu se ujme a v dalších letech přiláká ještě víc účastníků. Vlastní program Dne horníků je víceméně stálý. A je to dobře, neboť na pódiu amfiteátru pravidelně oceňujeme občany za přínos pro město a jeho reprezentaci. Severočeské doly pak odměňují vítěze dětské výtvarné soutěže s hornickou tematikou.

Součástí firemní filozofie společnosti Severočeské doly je dobré partnerství s městy a obcemi v sousedství jejích důlních provozů, s důrazem na společenskou odpovědnost a ochranu životního prostředí. Jak vnímá město Bílina podporu ze strany Severočeských dolů?

Za sebe mohu s plnou odpovědností říct, že spolupráci mezi městem a Severočeskými doly hodnotím pozitivně. Město Bílina a Severočeské doly uzavřely smlouvu o společenské odpovědnosti. Na jejím základě nám SD pravidelně každý rok poskytují finanční dar pro zlepšení života ve městě. Vloni jsme tyto prostředky využili na výstavbu nového parkurového hřiště v sídlišti Za Chlumem. Se slavnostním otevřením se počítá na jaře. Se specialisty z oboru životního prostředí a rekultivací a odpovědnými pracovníky Severočeských dolů pravidelně spolupracujeme v rámci monitorovacích výborů environmentálního dozoru obcí sousedících s Doly Bílina. Zaměřujeme se především na monitoring měření prašnosti a hluku včetně přijatých opatření k jejich eliminaci. Nyní se finalizuje záměr vybudování stanice pro měření prašnosti přímo v našem městě. Nejen z jednání monitorovacích výborů, ale i z exkurzí přímo do provozu Dolů Bílina vím, že tématu snížení polétavé prašnosti a hlučnosti je věnována ze strany SD velká pozornost. Sama jsem se přesvědčila o tom, že konkrétních příkladů existuje celá řada – ať už jsou to zakryté motory poháněcích stanic dálkové pásové dopravy, desítky zkrápěcích míst na trase uhelných dopravníků vedoucích z uhelného lomu až do úpravny uhlí v Ledvicích. V tomto specifickém úpravárenském provoze byla v poslední době také instalována řada opatření ke snížení prašnosti, například protivětrné stěny sloužící k minimalizaci rozletu prachových částic. Nesmím zapomenout na úklid a zkrápění některých komunikací, které pro nás zajišťují Severočeské doly. Tato pomoc se týká třeba Důlní ulice. Ze strany Severočeských dolů nás těší ale také relativní maličkosti. Třeba zajištění dopravy na školní výlety, nebo pravidelné cesty dětí do saského zábavního parku Belantis. Kromě školáků se podpora ze strany SD týká i místních spolků, sdružení a neziskových organizací.

Celosvětově rostoucí tlak na ochranu klimatu a životního prostředí přináší největší reformu energetiky – politicky motivovaný ústup od uhlí. Náš region se svými historickými specifiky se dostal do přechodného období, kdy se vyjasňují možné scénáře budoucí podoby jeho dalšího ekonomického a sociálního vývoje. Jak přemýšlí město Bílina o budoucích přelomových změnách a nových perspektivách?

Na budoucí fungování našeho industriálního regionu je nutné pohlížet z hlediska udržitelného rozvoje s tím, že všechny složky – environmentální, sociální a ekonomická – musí být vyváženy. Z pozice starostky zatím vnímám stanovení jasné transformace a financování našeho regionu jako nedostatečné. Pokud by došlo bez vyjasnění těchto kroků například k okamžitému útlumu těžby v Dolech Bílina a s tím souvisejícím omezením provozu Elektrárny Ledvice, nepochybně by se zlepšila oblast environmentální, ale na druhou stranu by to vyvolalo obrovský negativní dopad na oblast sociální a ekonomickou, a to nejen pro naše město Bílinu, ale i širší region. Proto mimo jiné sleduji jednání a jsem zvědavá na závěry takzvané uhelné komise, která pro vládu připravuje scénáře útlumu využití uhlí.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech