Doba čtení:1 m, 56 s
Propojený systém vodní cesty, která má za úkol odvádět čistou neupravovanou vodu z Krušných hor mimo aktivní lom do řeky Bíliny, je v současné době ve zkušebním provozu. Foto: Czech Coal

V současné době probíhá zkušební provoz na vodohospodářské soustavě propojení Vesnického potoka přes výsypku lomu ČSA do řeky Bíliny. Dalším připravovaným projektem je revitalizace zbytkových koryt horských potoků v oblasti nad lomem ČSA.

V loňském roce bylo dokončeno gravitační propojení Vesnického potoka přes vodní nádrže Hedvika a Marcela, které se nacházejí na vnitřní výsypce lomu ČSA s řekou Bílinou. „Účelem revitalizace bylo vytvoření lokálního biokoridoru. Plně jsme tak obnovili původní přírodní ráz krajiny. Část případných povodňových průtoků je převáděna vodohospodářskou soustavou. Tím se dosáhlo vyššího stupně ochrany stávajících vodních toků a přilehlých území. Koryta gravitačního propojení byla realizována pomocí přírodních materiálů tak, aby odpovídala charakteru potoků v rekultivované krajině,“ uvedl specialista pro environmentální činnosti těžebních společností Sev.en Energy Petr Urban.

Čtěte také:
Desátý ročník Uhelného safari byl nejúspěšnější
Na zaplavení lomu ČSA bude chybět až 1,7 miliardy

Propojený systém vodní cesty, která má za úkol odvádět čistou neupravovanou vodu z Krušných hor mimo aktivní lom do řeky Bíliny, je v současné době ve zkušebním provozu. Spojovacím korytem je voda z Vesnického potoka z úbočí hor sváděna do vodní nádrže Hedvika na rekultivacích lomu ČSA. Odtud pokračuje přelivem do Marcely, další vodní nádrže na rekultivacích. Vodním systémem je přebytečná voda z obou nádrží odváděna do řeky Bíliny. „Tímto propojeným systémem chráníme vodu z Krušných hor, která kdysi před zahájením těžby končila v krajině. Vracíme ji neznečištěnou zpět tam, kde původně končila,“ doplnil Petr Urban.

Připravovanými akcemi, které by se měly v nejbližších letech realizovat, jsou revitalizace potoků v oblasti Krušných hor nad lomem ČSA. „Jedná se konkrétně o potoky Šramnický, Bezejmenný a Albrechtický. Ve všech případech jde o zbytkové toky, protože vetší část těchto toků byla převedena pomocí vodohospodářských štol do řeky Loupnice. Koncepčně půjde o obnovu přirozených koryt v jejich původní trase s profilem odpovídajícím běžnému průtoku vod v povodí. Budou tak vytvořeny podmínky pro přirozený vývoj koryta s využitím přírodních materiálů. Vody z těchto toků tečou do Černického rybníka a následně do řeky Loupnice. Stavba bude doplněna o rozdělovací objekt, kterým bude možné v případě potřeby dotovat budoucí jezero ČSA vodou,“ vysvětlil Petr Urban.