Báňský úřad hospodaří řádně

Český báňský úřad provádí mj. vrchní dozor nad hornickou činností. Foto: cbusbs.cz

Český báňský úřad (ČBÚ) hospodařil s majetkem a peněžními prostředky státu podle platných právních předpisů. Vyplývá z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za roky 2015 až 2018.

Kontroloři prověřili vzorek peněz v objemu přes 983 milionů korun a majetek státu za více než 5,5 milionu korun.

Kontrola neodhalila nedostatky, které by měly významný dopad na hospodárnost a účelnost nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu. ČBÚ postupoval podle platných právních předpisů,“ uvedl mluvčí NKÚ Václav Kešner.

Čtěte také:
Velké manévry v Hořanském koridoru
Na čistou energetiku počkejte pár století

Kontroloři se zaměřili na to, jak ČBÚ plnil povinnosti související se správou úhrad z vydobytých nerostů a úhrad z dobývacích prostor, zabývali se ale i nakládáním s majetkem státu a dále náklady na provoz úřadu a investicemi.

Český báňský úřad je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Praze. V jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Českému báňskému úřadu je podřízeno osm obvodních báňských úřadů, se kterými dohromady tvoří soustavu orgánů státní báňské správy. Jejich činnost se řídí především zákonem o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Státní báňská správa provádí především vrchní dozor, a to nad hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem, požární ochranou v podzemí, dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích, nakládáním s výbušninami, nakládáním s těžebním odpadem, zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

Do působnosti orgánů státní báňské správy patří také například stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení/oprávnění k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání příslušných osvědčení a průkazů, vedení evidencí či správa úhrad z dobývacích prostor a z vydobytých nerostů.

Mohlo by vás zajímat:
Ze starého lomu je špičkové golfové hřiště
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda