Doba čtení:2 m, 32 s
Z odebraných vzorků vody se v laboratoři provádí celá řada rozborů, například chemická spotřeba kyslíku. Foto: Sev.en Energy

Důležitou součástí těžebních i obslužných společností skupiny Sev.enEnergy je laboratoř vod. Na denním pořádku jsou rozbory a odběry důlních a odpadních vod pro společnosti skupiny Sev.enEnergy, a protože se jedná o akreditovanou laboratoř, poskytuje své služby i externím zákazníkům. 

Kontrola a sledování kvality vody vypouštěné z provozů zpět do vodoteče je pro těžební společnost ze zákona povinná.

V šachetní organizační struktuře je laboratoř důležitou součástí úseku odvodnění a sídlí na dalším ze stěžejních pracovišť úseku – úpravně důlních vod ČSA. „Kompletní osazenstvo laboratoře tvoří trojice zaměstnanců. Vedoucí, manažer kvality a laborantka. Každý musí umět všechno, abychom se vzájemně zastoupili, při tak malém počtu osob je to vlastně nezbytnost,“ uvedla vedoucí laboratoře Marie Humrová. „Pracujeme v ranních osmihodinových směnách v pětidenním pracovním týdnu, ovšem pokud je potřeba, jako se to stalo těsně před koncem loňského roku, jsme schopni odebírat vzorky a zpracovávat je i mimo obvyklý pracovní cyklus,“ doplnila vedoucí.

Čtěte také:
Nové Komatsu: Pohroma pro řidiče dumperů
Severočeské doly koupí nové rypadlo za miliardy

Ráno se začíná v laboratoři tím, že vzorkařka vyráží do terénu odebrat vzorky. Vodu pro laboratorní rozbory nelze brát odkudkoli, naopak přímo z legislativy jsou přesně stanovená místa, kde je potřeba vzorky odebírat. Každý den v laboratoři zpracovávají tři až pět vzorků, které se sem dopravují ve speciálních litrových vzorkovnicích. Pro zpracování vzorků jsou legislativně stanovené lhůty, například odpadní vody, voda z čističek odpadních vod a úpraven důlních vod v lokalitách ČSA i Vršany se zpracovává s měsíční periodicitou. „Ke každému vzorku se vyplňuje průvodka a následně se předává do laboratoře, kde se provádějí požadované analýzy. Ještě týž den, nejpozději do druhého dne, se zpracovávají protokoly,“ doplnila vedoucí. Důležitá je provázanost s dalšími činnostmi na šachtě, laboratorní údaje využívají vedoucí úseků a revírníci při řízení provozu. Výsledky jednotlivých rozborů se zakládají a jedenkrát ročně se odesílají vodoprávnímu orgánu, kterým je pro těžební společnosti vodoprávní úřad.

Na některé rozbory je v laboratoři vod zapotřebí i speciálního přístrojového vybavení. Foto: Sev.en Energy

Pro někoho může být až zarážející, jaké hodnoty se u vod sledují. Svou roli samozřejmě hraje fakt, že se jedná o důlní vody, které mají své zvláštnosti. V laboratoři zjišťují například pH vody, nerozpuštěné a rozpuštěné látky, obsah železa, manganu, síranů, chemickou spotřebu kyslíku, amonné ionty, vápník, hořčík a chloridy, ale také třeba elektrickou konduktivitu. Pro všechny tyto rozbory má laboratoř akreditaci, která není automatická, ale musí se pravidelně obnovovat. Tento proces se nazývá reakreditace a laboratoř při něm prokazuje, že si ve všech svých činnostech udržuje potřebnou kvalitu. „Kontrolních mechanizmů je ovšem více, každoročně probíhají takzvané dozorové návštěvy zástupců společnosti ASLAB, která je naším dozorovým orgánem. Jednou ročně se konají i mezilaboratorní porovnávací zkoušky, kde si vzájemně ověřujeme akreditované metody,“ dodala vedoucí.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků