U Horního Jiřetína probíhá unikátní rekultivace

Rekultivace začala v srpnu terénními pracemi. Foto: Sev.en Energy

Moderní rekultivace, která obsahuje přirozeně vzniklé mokřady, rozsáhlé stepní porosty, strmé svahy i plochy takřka bez vegetace vhodné pro život samotářského hmyzu,  v současné době vzniká na obránecké výsypce u Horního Jiřetína. Plocha o výměře bezmála 168 ha se začala měnit v srpnu.  Rekultivaci provádí společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy.

Rekultivaci jsme zahájili v srpnu terénními pracemi a svahováním podle prováděcí dokumentace, na které jsme spolupracovali s orgány ochrany přírody a krajiny. Jedinečná je svým citlivým přístupem k přírodně vzniklým biotopům. Bez terénních úprav bude ponechána celá severní část plochy, kde se výsypka napojuje na přirozený zarostlý terén,“ uvedla vedoucí rekultivací Severní energetické Ingrid Jarošová.

Čtěte také:
Biotopy na rekultivacích lákají živočichy
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty

Plánování rekultivace předcházel rozsáhlý biologický průzkum. Na rekultivační práce dohlíží stanovený biologický dozor. „Celý návrh rekultivace zohledňuje aktuální stav výsypky a snaží se co nejvíce zachovat přirozeně vzniklé biotopy. Přírodní procesy v tomto případě dostaly přednost před umělým vytvářením nové krajiny. Ekologicky funkční krajina vznikala ještě před zahájením rekultivace a v jejím průběhu. Biotopy, které budou při rekultivaci zachovány, jsme vytipovali předem. Jedná se především o přirozené terénní prohlubně, mokřady a strmé svahy,“ doplnila Ingrid Jarošová.

Cennost celého území je především v přirozené členitosti terénu, kde se na malém kousku odehrává velké přírodní divadlo. „Návrh využívá všech druhů rekultivace, tedy lesnickou, zemědělskou, vodní i ostatní. To povede k vytvoření pestré škály biotopů lesostepního, mokřadního a lučního typu. Prim ale hrají biotopy, které na tomto území vznikly přirozeně,“ uvedla dále Ingrid Jarošová.

V příštím roce bude nově vzniklá rekultivace zpřístupněna veřejnosti, vznikne síť cest o celkové délce bezmála sedm kilometrů a neméně důležité příkopy a zasakovací průlehy, které brání stékání vody ze svahů a zadržují dešťovou vodu v krajině. Vznikne tu více než 33 ha lesů, 30 ha zemědělských pozemků a 5,5 ha vodních ploch. Velkou část představuje přírodní rekultivace, až 100 ha ploch rozmanité zeleně.