Jak se důlní voda vrací zpátky do řeky

Než voda doputuje do samotné úpravárenské technologie, míří nejprve do vyrovnávacích nádrží. Foto: Czech Coal

Veškerou důlní vodu, která se vyčerpá z těžebních lokalit, je třeba před tím, než se znovu vrátí do řek, vyčistit a zbavit znečišťujících látek. V úpravně důlních vod se o to stará úsek odvodnění.

Termínem důlní voda označujeme veškerou vodu, která se vyskytuje v důlním provozu, tedy povrchovou, dešťovou i spodní. Svádíme ji do hlavní čerpací stanice, odkud se čerpá do úpravny důlních vod, kde se před vypouštěním zpět do vodoteče podle potřeby upravuje. Jaké má mít parametry, stanovuje legislativa,“ vysvětlil Tibor Jakubašek, zástupce vedoucího úseku odvodnění Severní energetické.

Čtěte také:
Hnědé uhlí vystřídají turisté
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

Voda, která se vyčerpá ze šachty, není nikdy úplně čistá. Bývá zakalená a obsahuje látky, které je třeba odstranit. Hlídá se hlavně pH vody, jehož limity se před vypuštěním do řeky musí pohybovat v rozmezí 6 – 9. Voda z lokality ČSA přitom často dosahuje pH kolem 3,5. „Je to dáno mimo jiné geologickými podmínkami, ale svou roli hrají i povětrnostní vlivy,“ poznamenal zástupce vedoucího úseku. V úpravně důlních vod se sleduje ještě hladina železa, která by neměla překročit tři miligramy na litr. V důlní vodě z lomu ČSA bývá někdy až 10 miligramů. Sledovaným prvkem je také mangan, jehož povolená hodnota nesmí přesáhnout jeden miligram na litr. V úpravně však naměřili i 10 miligramů manganu v litru důlní vody.

Kromě toho, že máme automatické analyzátory železa a manganu, které sledují průběžně obsah těchto prvků ve vodě, obsluha úpravny odebírá pomocí mobilní techniky další vzorky až čtyřikrát denně,“ připomněl Jakubašek a doplnil: „Jednou měsíčně se sleduje odtok vody a odebírají se vzorky pro potřeby úřadů.“

Důkladná alchymie

Ještě než voda doputuje do samotné úpravárenské technologie, míří nejprve do takzvaných vyrovnávacích nádrží. „Tímto způsobem se vyrovnává přítok vody do úpravny důlních vod, protože například během dešťů musíme vodu z lomů čerpat neustále, aby nebyla ohrožena technologie těžby uhlí,“ uvedl zástupce vedoucího úseku. Už ve vyrovnávacích nádržích dochází přirozeným způsobem k sedimentaci některých nečistot a přirozené oxidaci, ale rozhodně to není podstatná fáze úpravy důlních vod. K té dochází až ve chvíli, kdy je voda vpuštěna do technologické linky. V ní se neutralizuje pH a odstraňují znečišťující látky.

Ke zvýšení pH se využívá takzvané vápenné mléko, tedy vápno s vodou smíchané v přesně stanoveném poměru. Do vody se vhání vzduch, aby se provzdušnila – oxidovala a došlo k vysrážení a následné sedimentaci železa. Množství manganu ve vodě se snižuje přidáním manganistanu draselného. „Aby se mangan i železo oddělily od vody, přidává se ještě takzvaný lokulant neboli vločkovač, který zajistí, aby se tvořily větší shluky částic, které se pak lépe usazují u dna usazovacích nádrží,“ dodal Jakubašek. Upravená voda pak může odtéct a kal se pomocí takzvaných shrnovacích mostů shrábne a odčerpá do kalových polí.

Voda stejná a přece jiná

Úpravna důlních vod ČSA zpracovává důlní vody nejen z lomu ČSA, ale také z lomu Jan Šverma. „Kouzlo téhle práce spočívá v tom, že důlní voda nemá nikdy stejné parametry. Musí se neustále měřit a hlídat, rozdíly jsou i mezi lokalitami. Obecně se dá říci, že voda z lomu ČSA je víc zatížená a je potřeba jí více upravovat než vodu z lomu Jan Šverma. Způsobují to geologické podmínky, ale i systém odvodnění,“ doplnil Jakubašek.

Lidí jako šafránu

Jakkoliv se může proces úpravy vody zdát složitý, obsluhu úpravny důlních vod zajišťuje jediný člověk, podobně jako ovládá technologii hlavní čerpací stanice pouze jeden zaměstnanec. I když má obsluha k dispozici počítačový řídicí systém, takže některé činnosti ovládá přes počítač, rozhodně u monitoru a klávesnice netráví většinu času. Kromě odebírání vzorků průběžně sleduje technologii úpravy. A ve chvíli, kdy úprava skončí, začíná se s čištěním nádrží. V akreditované laboratoři se další zaměstnanci úseku odvodnění zabývají rozbory vzorků, na rozdíl od obsluhy úpravny nepracují v nepřetržitém provozu.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme