Počerady: Elektrárna, o které se mluví

Pokud bychom srovnatelný instalovaný výkon, jako mají Počerady, chtěli získat z fotovoltaiky, potřebovali bychom na to plochu několika tisíc Václavských náměstí v Praze. Foto: pixabay.com

Pokud nedojde k žádné změně, v roce 2024 přejde uhelná elektrárna Počerady za dvě miliardy korun na společnost Sev.en Energy. To vadí ekologickým aktivistům. Ti by chtěli, aby ČEZ elektrárnu neprodával, ale zavřel. Proč vlastně?

„Uhelná elektrárna Počerady je nejen hlavní zdroj rtuti a oxidů dusíku, ale také největším zdrojem skleníkového oxidu uhličitého v Česku. Její další dlouhodobý provoz je v rozporu se zodpovědnou klimatickou politikou,“ tvrdí vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Čtěte také:
ČEZ plánuje prodat Počerady Se.ven Energy
ČEZ: Nejvýhodnější je Počerady prodat Tykačovi

Podle společnosti ČEZ ale Elektrárna Počerady splňuje všechny emisní limity a několik let se připravuje na nové, které začnou platit za dva roky. „Pokud se uvádí, že elektrárna vypouští nejvíce emisí, je to kvůli tomu, že je největší a ne proto, že by nedodržovala emisní limity. Nemá vyšší emise než jiné elektrárny tohoto typu na jednotku výkonu, jen prostě vyrábí těch megawattů nejvíce ze všech,“ vysvětlil Žateckému deníku mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle jeho slov budou v letech 2020 a 2021 probíhat úpravy na výrobních blocích tak, aby nové emisní limity včetně pro rtuť elektrárna splňovala.

Elektrárna Počerady leží v severozápadní části České republiky, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny – Žatec – Most.

Původní instalovaný výkon elektrárny byl 6 x 200 MW. Vlastní výstavba probíhala ve dvou fázích. První fází byla výstavba elektrárny Počerady I (bloky č. 1 až 4). Bloky č. 1 a 2 byly uvedeny do provozu v roce 1970, bloky č. 3 a 4 v roce 1971. V druhé fázi byla postavena elektrárna Počerady II (bloky č. 5 a 6). Tyto bloky byly uvedeny do provozu v roce 1977.

Elektrárna Počeradybyla původně projektována pro Egypt. Jelikož z kontraktu v 50. letech 20. století sešlo, použil se hotový africký projekt pro stavbu tuzemské elektrárny u Počerad. Strojovny bloků jsou proto postaveny z montovaného železobetonu a nejsou podsklepeny. Průtlačné kotle jsou pak postaveny v takzvaném polovenkovním provedení.

V rámci útlumového programu uhelných elektráren byl k 1. 1. 1994 odstaven z provozu výrobní blok č. 1. Ostatní prošly mezi lety 1990 až 2000 rozsáhlým modernizačním a ekologickým programem, který umožnil dosažení lepších technických parametrů a s rezervou zabezpečil plnění tehdejších náročných požadavků nové legislativy zaměřené na životní prostředí.

V říjnu roku 1994 byly v elektrárně uvedeny do provozu první dva odsířené 200 MW bloky (č. 5 a 6) v České republice. Odsiřovací zařízení těchto bloků je provedeno na principu mokré vápencové vypírky. Na podzim roku 1996 byly uvedeny do provozu zbývající tři odsířené bloky (č. 2, 3 a 4). V návaznosti na výstavbu odsiřovacích zařízení byl v těsném sousedství elektrárny postaven německo-český podnik KNAUF – Počerady, s. r. o., který vyrábí z odpadního produktu odsiřování – energosádrovce sádrokartonové desky.

Realizace ekologického programu rovněž umožnila změnit zásadním způsobem podnikatelskou filozofii elektrárny. Smyslem nové podnikatelské filozofie bylo vytvoření takového stavu technologických procesů, které by umožňovaly kromě výroby elektrické energie i výrobu celé řady stavebních hmot z původně odpadních produktů. Tohoto stavu bylo koncem 90. let 20. století dosaženo současně s významným omezením veškerých produkovaných emisí a odpadů. Z původně hydraulického odpopílkování a odstruskování se od roku 1997 začalo postupně přecházet na suchý odběr popílku a jeho následné zpracování na stabilizát. Toho se v elektrárně využívá pro tvarové úpravy a nepropustné překrytí bývalého uhelného lomu Třískolupy, rovněž je využíván ve stavebnictví, neboť ho lze využívat pro asanaci, rekultivaci a tvarové úpravy reliéfu krajiny a jako materiálu k vytváření základových desek, náspů silnic a podkladového materiálu pro stavbu vozovek.

V roce 2013 byla Elektrárna Počerady vyčleněna z mateřské společnosti ČEZ, a. s. do samostatné dceřiné společnost Elektrárna Počerady, a. s.

Následně v letech 2014 až 2015 proběhla v Elektrárně Počerady další vlna ekologizace u bloků 2 až 5, která se týkala snížení emisíoxidů dusíku (zhruba o 60 %). Snížení bylo dosaženo kombinací dvou opatření, a to primárním a sekundárním opatřením. V prvním případě se jednalo o montáž dalšího pásma dohořívacího vzduchu do kotlů, aby bylo zajištěno rovnoměrné hoření prášku v celém objemu topeniště. Rozšířením zóny hoření se snížila teplota ve spalovací komoře a tím i množství NOx. Druhý způsob, selektivní nekatalytické snižování oxidů dusíku je reakce redukčního činidla na bázi močoviny (40% roztok technické močoviny) při teplotách od 870 do 1050 °C. Výsledkem reakce ve spalinách je přeměna NOx na molekulární dusík, vodní páru a oxid uhličitý.

V současné době Elektrárna Počerady připravuje realizaci dalších investic do ekologie, aby plnila zpřísněné emisní limity BAT (BAT angl. Best Available Techniques), které začnou platit v průběhu roku 2021.

Palivem v elektrárně je hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici z povrchových dolů mostecké pánve, převážně z lokality Vršany. Chlazení elektrárny je zajišťováno vodou z řeky Ohře.

Elektrárna Počerady ročně vyrobí 6 tisíc gigawatthodin elektřiny, což pokrývá více než 8 procent tuzemské spotřeby. Celkový instalovaný výkon elektrárny je momentálně 5×200 megawatt, což je více než trojnásobek výkonu všech větrných elektráren na území České republiky. Pro srovnání, pokud bychom srovnatelný instalovaný výkon chtěli získat například z fotovoltaiky, potřebovali bychom na to elektrárnu na ploše zhruba 2 tisíce hektarů, což je pro představu rozloha zhruba 500 Václavských náměstí v Praze. Avšak vzhledem k nestabilitě solárních elektráren by pro vyrobení stejného množství elektřiny byla potřebná rozloha ještě několikanásobně větší.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
V garáži tento stroj neopravíte