Jarní rekultivační seminář v Tušimicích

Výsledky vědeckého monitoringu na rekultivovaných výsypkách potvrdily vzornou rekultivační péči. Foto: SDAS

Na pravidelném semináři Severočeských dolů a České zemědělské univerzity se sešli představitelé sousedních obcí z okolí Dolu Nástup Tušimice (DNT), úřadů státní správy a veřejnosti, aby se zevrubně seznámili s výsledky pedologického a biologického monitoringu na rekultivovaných plochách DNT. Vědecké týmy z ČZU a rekultivační specialisté SD zdejší mladou krajinu systematicky sledují už 20 let. Seminář se zabýval nejen hodnocením uplynulých úspěšných období, ale i výhledem na pokračování monitorovacích aktivit.

Letošní seminář se uskutečnil 16. března v Městském divadle v Chomutově a tematicky byl rozdělen na prezentování výsledků monitoringu v oblastech botaniky, fytopatologie, hydrobiologie a entomologie, ornitologie; významná část byla pak věnována i problematice biotopů na DNT. Účastníci sledovali při vystoupení docenta Jana Nováka podrobné srovnávací vyhodnocení botanického monitoringu na rekultivacích Prunéřov XI (Severní svahy), Prunéřov VIII (vodní nádrže, lesní porosty), Merkur I (jedna z nejstarších rekultivovaných ploch DNT) a Tumerity, což je velmi zajímavá plocha z hlediska přirozené sukcese, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Zimní počasí není pro rekultivace překážkou
Odešel zakladatel společnosti Rekultivace

Výsledky dlouhodobého monitoringu vykazují velmi dobrý vývoj. Zdravotní stav výsadeb na rekultivacích DNT posuzovala doc. Evženie Prokinová. Upozornila na to, že rekultivované plochy nejsou žádnou sterilní umělou krajinou, ale přirozeně reagují i na nejrůznější choroby výsadeb (v současné době se Evropou například šíří houbové onemocnění jasanů), škůdce i abiotická poškození. Tým docentky Prokinové ve spolupráci s pracovníky SD pečuje o ozdravení ochranných lesních pásů založených na rostlé (nikoli rekultivované) ploše u obce Březno. Podařilo se zastavit houbové onemocnění a pokračuje úsilí o posílení vitality stromů, napsaly Hornické listy.

Dr. Vladimír Vrabec shrnul dosavadní výsledky monitoringu vodních ploch za období 2009-2017, které prokázaly velmi bohaté společenství bezobratlých živočichů vázaných na vodu (tůně, zbytkové kaluže, nádrže, drobné mokřady) v rekultivovaných terénech. Řada těchto živočichů je zapsána v Červeném seznamu ohrožených druhů. Prezentace byla doplněna i výskyty suchozemského hmyzu – včetně vzácnějších zástupců motýlů – na rekultivovaných plochách DNT a popílkovištích sousedních elektráren. Byla oceněna vysoká druhová pestrost a doporučena další opatření pro zvyšování biodiverzity – tůňky, kamenné mohyly, broukoviště, doupné stromy, přirozená sukcese.

Vladimír Vrabec představil svou pozoruhodnou sbírkou druhovou pestrost motýlů na DNT. Foto: SDAS

Zajímaví ptáci na DNT byly předmětem přednášky Josefa Círla. Cílem průzkumu jejich výskytu na výsypkách a rekultivovaných plochách je plnění podmínek EIA a POPD pro DNT. Průběžné sledování probíhá dle plánu monitoringu výskytu zvlášť významných druhů ptáků. Účastníci semináře se dozvěděli hodně o jejich stavech i populačních výkyvech. Zajímavá je například kolonie břehule říční. Jde o téměř ohrožený druh, jenž si kvůli chybějícím erodovaným říčním břehům nachází dobré náhradní podmínky právě v lomech. Na DNT platí díky vstřícnému přístupu SD na vymezených plochách v době hnízdění ptáků zákaz technických rekultivací. V rámci DNT byly instalovány hnízdní budky, a to v počtu celkem 120 kusů na 3 trasách rekultivovaných ploch. Obsazenost budek se pravidelně vyhodnocuje. Do projektu jsou aktivně zapojeni také žáci ZŠ Březno. Informace o budkách na DNT se dostaly i do celostátního prestižního časopisu Naše příroda.

Problematiku biotopů na DNT uvedl na semináři Dr. Martin Kabrna z firmy R -Princip. Představil katalog biotopů, kde je definováno celkem 33 biotopů (6 biotopů lesnické rekultivace, 8 zemědělské rekultivace, 8 vodní rekultivace a 11 biotopů ostatní rekultivace). Na vzorovém projektu názorně upozornil na zastoupení mimoprodukčních biotopů, které by ideálně mělo dosahovat až 10 % celkových rekultivovaných ploch. Účastníci získali přehled o pěti rekultivačních plochách DNT s vymezenými biotopy i o pohledu do budoucnosti, kdy by mimoprodukční biotopy mohly být v rámci sukcesních ploch i rozlehlejší.

Mohlo by vás zajímat: