Doba čtení:2 m, 48 s
Požadavek Komise pro hospodářskou politiku formuloval státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti Mark Speich. Foto: wikipedia.org Heinrich Böll Stiftung

Potřeby evropských uhelných regionů související s transformací energetiky EU byly na prvním místě programu jednání na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR), která se konala dne 9. července v Bruselu.

Ve stanovisku, které vypracoval Mark Speich, státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti, požadují členové komise ECON přezkum pravidel pro poskytování státní podpory a dodatečné finanční prostředky pro dotčené regiony v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027.

Čtěte také:
Česká elektřina zachránila Německo
Aktivisté kážou vodu, ale pijí víno

Uhlí se stále ještě těží ve 41 regionech na úrovni NUTS 2 v rámci 12 členských států, kde je pro místní hospodářství velmi důležité.

Těžba uhlí po celé Evropě stále zaměstnává 185 000 osob a výroba elektřiny z uhlí dalších 52 000 osob. Kromě toho je uhelný průmysl nepřímo spojen s různými hospodářskými odvětvími, jako je např. výroba vstupů, strojních zařízení a spotřebního zboží a odvětví služeb, na nichž závisí dalších 215 000 zaměstnanců. Transformace ekonomiky a rozvoj nových hospodářských odvětví budou časově náročné. Proto musíme zajistit, aby byla dotčeným pracovníkům a komunitám poskytnuta taková podpora, odborná příprava a finanční pomoc, kterou k transformaci své místní ekonomiky potřebují. Musíme jim nabídnout nové perspektivy, aby věděli, že nebudou opomenuti,“uvedl Speich.

Členové komise ECON vítají v této souvislosti požadavek Evropského parlamentu, aby byl v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU (víceletý finanční rámec) vytvořen „fond pro spravedlivou transformaci energetiky“. Zdůraznili však, že namísto centralizovaného fondu by bylo vhodnější vyčlenit pro uhelné regiony, v zájmu uspokojení jejich potřeby individuální podpory, dodatečné finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027. To je nesmírně důležité z toho důvodu, že mezi těmito regiony panují velké rozdíly z hlediska zeměpisné polohy, úrovně hospodářského rozvoje a budoucích demografických trendů.

„Těší mě, že VR jako další z institucí EU podporuje fond pro spravedlivou transformaci energetiky zaměřený na uhelné regiony. Navrhl jsem jeho vytvoření výboru ITRE Evropského parlamentu a převážná většina poslanců EP můj návrh podpořila. Přestože by jeho součinnost s Fondem soudržnosti byla důležitá, předpokládá Evropský parlament pro tento fond doplňkové financování a samostatnou rozpočtovou položku v novém VFR,“ řekl předseda Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku Jerzy Buzek.

Členové komise ECON upozornili také na přidanou evropskou hodnotu, která je spojena s podporováním uhelných regionů v procesu transformace, a doporučili poskytnout uhelným regionům v souvislosti s uplatňováním pravidel pro státní podporu dostatečnou flexibilitu, aby po sociální a hospodářské stránce ukončení těžby a využívání uhlí zvládly.

Evropský výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců ze všech 28 členských států. Byl vytvořen v roce 1994 po podpisu Maastrichtské smlouvy a jeho úkolem je zapojit orgány regionální a místní samosprávy do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropský parlament, Rada a Evropská komise konzultují Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Všech 350 členů a 350 náhradníků musí buď mít volební mandát, nebo být politicky odpovědní volenému shromáždění ve svých domovských regionech a městech, aby mohli v Evropském výboru regionů zasedat.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
VIDEO: Jak složit bagr za 90 vteřin
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě