Ekologie nemůže být bezohledná k lidem

Na vysoké škole nás učili, že životní prostředí jako vědní obor bere ohledy na složku ekologickou, sociální i ekonomickou. A tyto složky musí být v rovnováze. Foto: Faceboo Eva Fialová

O drakonických pozměňovacích návrzích poslankyně Dany Balcarové k Zákonu o ochraně ovzduší referovala většina českých médií. O realisticky postavených návrzích poslankyně Evy Fialové prakticky nikdo. Z rozhovoru zjistíte, co asi poslanci schválí.

Vaše kolegyně ve Výboru pro životní prostředí, Dana Balcarová, k novele Zákona na ochranu ovzduší podala dva pozměňovací návrhy. Jeden zakazuje výjimky z emisních limitů pro velké elektrárny a druhý dává obcím možnost zakázat topení hnědým uhlím. Při hlasování výboru je většina jeho členů nepodpořila, včetně vás. Proč?

Prvním je návrh na zrušení výjimek z emisních limitů pro velké elektrárny. Tento návrh je velice radikální a diskriminující jen jednu skupinu. Nejsou u něj zhodnoceny dopady jak na samotné životní prostředí, ani na ceny elektřiny a tepla pro dotčené obce. Pokud bych měla tento návrh podpořit, ráda bych se rozhodovala na základě čísel a ne domněnek. Nikdo se nezajímal o to, zda skutečně někdo již Krajské úřady požádal o udělení výjimek. Tyto výjimky mohou být stanoveny pouze na určitou látku znečištění, kterou je například rtuť. V současné chvíli se hledá ideální způsob měření a existuje zde reálná obava provozovatelů, že ambiciózní limity nebudou schopni dosáhnout.

Druhý návrh dával možnost starostům obcí vydat obecně závaznou vyhlášku na zákaz spalování hnědého uhlí bez výjimky. V minulých letech přitom věnovalo ministerstvo životního prostředí velké úsilí na obnovu kotlů v podobě „kotlíkových dotaci“. I lidé, kteří dotaci využili, by byli dotčeni případnou změnou. Zmařila by se jejich investice.  Proto jsem podala protinávrh, který umožňuje starostům zákaz jakéhokoli druhu pevného paliva a zároveň se týká starých kotlů v kategorii I. a II. Ostatní vyšší třídy a kotle v ekodesignu by touto vyhláškou nebyly dotčeny.

Čtěte také:
Piráti plení poslední zelené ostrůvky
Pirátská poslankyně chce omezit uhlí

Ke stejnému zákonu jste sama předložila několik pozměňujících návrhů, na jejichž znění se podílelo ministerstvo životního prostředí. Co vás k tomu vedlo?

Ano, pozměňovacích návrhů bylo hned několik. Ke spolupráci s MŽP mě přivedlo primárně soudní rozhodnutí o zrušení Plánů zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé kraje. Diskutovali jsme, co je vlastní příčinou, že dochází k jejich zrušení. Nebyl to kupodivu obsah, který by byl přínosný pro naše ovzduší, ale proces, kterým jsou jednotlivé plány vyhlašovány. A další pozměňovací návrhy vyplynuly z diskuzí. Protože mi stav ovzduší není lhostejný, přeci jen žiji v Severních Čechách, zajímala jsem se, jaký je stav při využití kotlíkových dotací a jaká úskalí jsou s tím spojená. Z médií jsme byli informováni o neúměrných cenách při revizi kotlů. Ministerstvo již dříve přislíbilo, že navrhne, jak tuto problematiku řešit. A vzhledem k tomu, že se zákon o ovzduší otvíral kvůli transpozici směrnic Evropské unie k biopalivům, vznikla tato dohoda, že pozměňovací návrh předložím. A ostatní už jsou pouze kosmetické nebo technické úpravy.

Co je tedy podstatou vašich návrhů?

Vyzdvihla bych z nich  tři. Tím nejzajímavějším pro občany je způsob provedení revize kotlů, kde podstatou je stanovení finančního limitu pro provedení této revize. Doba revize se prodlužuje až na tříleté období, tudíž pokud tento pozměňovací návrh projde celým legislativním procesem, občané, kteří letos nestihnou revizi před topnou sezónou, nemusí zoufat a budou mít možnost tuto revizi udělat až v průběhu příštího roku. Je zde detailně popsán postup, při vyhledávání osoby, která je oprávněná provést revizi kotle a jak se přiblížit k reálné ceně za tuto revizi.

Druhým návrh, který se týká možnosti starostů vydat obecně závazné vyhlášky, jsem již popsala. Opravdu vznikl jako protinávrh k návrhu paní poslankyně Dany Balcarové. Jen nezapomíná na lidi, kteří již ke zlepšení stavu ovzduší přispěli výměnou svého starého kotle za nový.

A poslední se týká již zmiňovaných Plánů na zlepšování kvality ovzduší. Plán by měl být reálný pro dané kraje a města, která se v nich nachází. Bude probíhat dlouhá konzultace s Ministerstvem, kde budou mít možnost se vyjádřit všechny dotčené subjekty. Jednotlivé obce budou mít 12 měsíců, aby připravili plán, který nastaví harmonogram prací a opatření, které povedou k zlepšení kvality ovzduší v jednotlivých krajích. Já sama to vnímám velice pozitivně, protože budou vázáni jednotliví zastupitelé obcí k plnění nastavených cílů.

Zajímala se vůbec média, jež jinak návrhům poslankyně Balcarové věnovali docela dost prostoru, i o vaše návrhy?

Musím přiznat, že zájmu bylo opravdu poskrovnu. Kromě vás projevila zájem jen jedna z televizí a to hned po skončení Výboru pro životní prostředí. Jsem ale ráda, že se o stavu ovzduší diskutuje a v médiích toto téma alespoň malinko rezonuje. A budu ještě raději, pokud najdeme společnou cestu napříč politickým spektrem a shodneme se na návrzích, jak realisticky přispět ke zlepšení stavu ovzduší v naší republice. A média pak budou informovat o této shodě. (smích)

Z jednání Výboru pro životní prostředí i Hospodářského výboru se zdá, že většina poslanců přistupuje k ochraně životního prostředí realisticky. Převažuje tenhle přístup v celé sněmovně?

Já doufám, že ano. Vždyť i na vysoké škole nás učili, že životní prostředí jako vědní obor bere ohledy na složku ekologickou, sociální i ekonomickou. A tyto složky musí být v rovnováze. Z velké části jsou kolegové realisti, proto si troufám říci, že převáží zdravý rozum.

Jednání Výboru pro životní prostředí skončilo dohodou o tom, že by měla vzniknout pracovní skupina, která se bude zabývat hledáním dalších cest, jak snížit emise a nezruinovat při tom lidem rozpočty.  Co se od takové skupiny dá skutečně čekat?

Na dalším jednání Výboru pro životní prostředí se vedla dlouhá diskuze i k této pracovní skupině. Skupinu bude řídit Ministerstvo životního prostředí a pozve ke společnému stolu všechny zástupce jednotlivých skupin: Ministerstvo průmyslu a obchodu, dotčenou skupinu, neziskové organizace a zástupce krajů, které tyto výjimky udělují. Bude se zabývat skutečnými fakty a čísly. První informaci bychom měli obdržet v druhé polovině roku.

Eva Fialová (1982)
Poslankyně. Pracovala jako asistentka náměstka ústecké primátorky. V komunálních volbách v roce 2014 kandidovala do zastupitelstva na Severní Terase. Ve společnosti Lovochemie, kterou vlastní Andrej Babiš, pracovala jako odpadový hospodář a specialista pro REACH (zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu – registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek). Studovala obor Odpadové hospodářství na UJEP Fakulta životního prostředí.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků